Kadencja 2002 - 2006

Sesja XVII

Protokół nr XVII/2004
 z sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 2 grudnia 2004r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w godz. 14.00 - 16.45
 
 
 
Na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni byli radni Joanna Kicińska , Roman Kulterman i Zdzisław Rybicki.  Lista obecności jest załączona do protokołu. W sesji brało udział kierownictwo Urzędu.
Przewodnicząca Rady poinformowała  termin tej sesji został przyśpieszony z uwagi na konieczność podjęcia uchwały o utworzeniu obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP.  Przewodnicząca poinformowała również, że protokół z sesji, która odbyła się w dniu 19 listopada nie został napisany z powodu choroby p.Rybarczyk i będzie przyjmowany na sesji następnej.
Na pytanie p.Przewodniczącej czy radni mają uwagi  do porządku obrad  sesji nikt z radnych nie zabrał głosu .
 
Porządek obrad XVIII sesji był następujący:
 
  1. Otwarcie obrad XVII sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zapytania , wnioski i interpelacje radnych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie gminy i miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005r.
  4. Uchwalenie zmian w budżecie na 2004r.
  5. Uchwalenie podatków i opłat na 2005r.
A/ podatku od nieruchomości,
B/ podatku od posiadania psów,
C/ opłaty targowej,
D/ podatku od środków transportowych,
E/ podatku rolnego,
F/ podatku leśnego,
G/ ustalenia odpłatności za świadczenia w związku z pobytem dziecka w przedszkolu.
  1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
  2. Wolne głosy, komunikaty.
  3. Zamknięcie obrad XVIII sesji.
 
Ad.1.  j.w.
Ad.2.  Radny Przemysław Dropiński zapytał  co będzie robione  na ul. Szubianki  i kiedy będzie dokończony plac zabaw dla dzieci.
 
Radny Piotr Kubiak  zgłosił interpelację w sprawie budowy drogi  asfaltowej  Koszelewska Łąka i Smoleniec.
 
Ad.3. Sekretarz Gminy Alina Kmieć  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały  o utworzeniu zamkniętego obwodu głosowania  w Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.  Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin podjęcia uchwały upływa z dniem 2 grudnia br. Obwody zamknięte tworzy się w ośrodkach   w których  przebywa ponad 50 osób. W DPS  takich osób jest 78 stąd konieczność podjęcia uchwały.
- 2 -
 
Dyskusji radni nie podjęli . Uchwała nr XVII/94/2004 została podjęta jednogłośnie  - zał. nr 2 do protokołu.
Ad.4.  Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła uzasadnienie do projektu zmian w budżecie na rok bieżący.  Do budżetu wprowadza się  środki uzyskane z Ministerstwa Kultury zł.  4.300 na zakup książek dla bibliotek. Wprowadza się również środki uzyskane z opłat za Przedszkole na zakup wyposażenia dla Przedszkola. Zmniejsza się o kwotę 21.600,- zł. wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków, z uwagi na przyznaną pożyczkę z WFOŚ w Poznaniu. Radni analizowali projekt zmian na posiedzeniach komisji. Komisje wydały pozytywną opinię .  Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o zmianach w budżecie na rok 2004. Uchwała nr XVII/95/2004 - zał. nr 3.
 
Ad.5 a,b,c,d,e,f,g/.  Proponowane stawki podatków i opłat na rok 2005 przedstawiła Skarbnik Gminy Anna Sakowska.  Przewodnicząca Rady poinformowała, że  Komisje Rady wydały pozytywną opinię dotyczącą podatków i opłat na przyszły rok.
W dyskusji zabrał głos radny Przemysław Dropiński - w imieniu przewoźników z terenu gminy zgłosił wniosek  o obniżenie o 30% stawek podatków od środków transportowych. W innych gminach stawki są niższe. Jeśli tak dalej będzie to firmy przewozowe upadną, a przecież zatrudniają one pracowników.
Radny zgłosił również wniosek o obniżenie o 20% opłat targowych dla miejscowych handlarzy.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w sesji uczestniczy dwóch przewoźników  i
Udzieliła głosu zgłaszającemu się do dyskusji Dariuszowi Dropińskiemu.  Mówił, że proponowane podatki są drastyczne. Zatrudniamy ludzi, chcemy inwestować w gminie a nam się to utrudnia.
Burmistrz Gminy Wiesław Radnicki - rada jest organem stanowiącym i może obniżyć proponowane opłaty od środków transportowych ale w granicach  tabel podanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Obniżenie podatków spowoduje znaczne zmniejszenie
Wpływu do budżetu a także zmniejszona będzie subwencja.  Korzystniejsza dla budżetu gminy jest dotychczasowa forma to jest umarzanie podatku na indywidualne wnioski.
W sprawie obniżenia opłat targowych dla naszych handlarzy burmistrz uznał za ryzykowną. Nasi handlarze też jeżdżą handlować na inne tereny. Nie można dzielić  ludzi na naszych i obcych. Uchwała nie może różnicować podmiotowo  tylko przedmiotowo.  Radny Dropiński wycofał wniosek.
 
Pani sekretarz dla porównania podała stawki podatku od środków transportowych  z Gmin Rzgów i Lądek - stwierdzając, że Zagórów jest po środku.  Stwierdziła również, że nie wszystkie rodzaje pojazdów wykazane w uchwale występują  a sugerowała, by wskazać  które stawki należałoby obniżyć jednak nie jest możliwe by wszędzie obniżyć o 30%.
Radny Przemysław Dropiński - wnioskował o obniżenie stawek podatków w następujących pozycjach projektu uchwały:
Pkt  1 ppunkt c      -  nowa stawka  800,- zł.
Pkt 2 ppkt a  poz.1              "        1.200,-
                  B poz. 2             "        1.400,-
                  C poz. 3                       1.700,-
Pkt  3  ppkt a  poz. 1                     1.300,-
                    B         2                     1.600,-
 
Pkt 5  ppkt  b  poz.1                      1.600,-
- 3 -
 
Pkt 8  ppkt b,  poz. 3                  1.000,-
                   C, poz. 3                   1.300,-       
Pkt 9 ppkt c,  poz. 3                    1.300,-
 
Przewodnicząca Rady  zaproponowała inne propozycje , które jej zdaniem są bardziej logiczne  i tak:
 
Pkt  1 ppkt c     900,-
Pkt 2 ppkt a  poz. 1    -  1.700,-
2    -  1.600,-
3    -  1.600,-
 
          ppkt b, poz. 1   -  1.700,-
2    -  1.800,-
3    -  1.900,-
 
          ppkt c, poz. 1    -  1.950,-
2    -  1.950,-
3    -  2.060,-
 
pkt 3 ppkt a, poz.  1    -  1.750,-
2    -  1.650,-
3    -  1.690,-
 
         ppkt b, poz. 1     -  1.750,-
2    -  1.850,-
3    -  1.950,-
 
pkt 5  ppkt b, poz. 1    -  2.000,-
 
pkt 8  ppkt  b, poz. 1   -  1.300,-
                               2   -   1.200,-
                               3   -   1.200,-
 
           ppkt c, poz. 1   -    1.500,-
                               2   -    1.570,-
                               3   -    1.400,-
 
pkt 9, ppkt c, poz. 3    -    1.300,-
 
 Radny Bogdan Grzonkowski poparł propozycje zgłoszone przez radnego Dropińskiego.
 
Radny Gabriel Kubiak zgłosił wniosek aby przegłosować  projekt uchwały  burmistrza w wersji jaka była przedstawiana na posiedzeniach komisji.
 
Radny Kubiak Piotr  zgłosił wniosek aby przenieść ten temat na następną sesję.
 
Przewodnicząca uporządkowała dyskusję stwierdzając, że zostały zgłoszone cztery wnioski:
- 4 -
 
1.Propozycje zmian stawek zgłoszone przez radnego Przemysława Dropińskiego,
 
2. Propozycje zmian  zgłoszone przez Przewodniczącą Rady,
 
3. Wniosek radnego Gabriela Kubiaka o przegłosowanie projektu uchwały  opracowanego
    przez burmistrza,
 
4. Wniosek radnego Piotra Kubiaka o przeniesienie  podjęcia uchwały na następną sesję.
 
Innych wniosków nie zgłoszono i przewodnicząca przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Jako najdalej idący wniosek  był wniosek radnego Piotra Kubiaka
 
Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, 6 było przeciwnych,  4 radnych wstrzymało się od głosu.  Wniosek nie przeszedł.
 
W drugiej kolejności Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Gabriela Kubiaka tj.  przyjęcie projektu uchwały bez zmian - zgłoszonej przez burmistrza.
 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 radnych, 4 było przeciwnych i  2 wstrzymało się od głosu.    Uchwała w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych została przyjęta.
 
Radny Przemysław Dropiński zapytał czym się Przewodnicząca kierowała  ustalając który wniosek jest najdalej idący.
Logiką -odpowiedziała Przewodnicząca. Radny Dropiński - gdyby była inna kolejność głosowania wniosków to mogłaby przejść  inna propozycja. 
 
Przewodnicząca zapytała  radnych, kto jest za powtórnym przeprowadzeniem  głosowania
Nad zgłoszonymi wnioskami.  Za było 5 radnych, przeciw 2, wstrzymało się 5.
 
Przystąpiono do powtórnego głosowania. Za wnioskiem zgłoszonym przez radnego Piotra Kubiaka o przesunięcie uchwalenia podatku od środków transportowych na następną sesję
Głosowało 7 radnych, przeciw 3, wstrzymało się 2 radnych.
Wniosek przeszedł.  Bezprzedmiotowe stało się głosowanie kolejnych wniosków.
 
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych,  że każda uchwała podatkowa musi być podjęta  najpóźniej do 10 grudnia  by mogła być obowiązująca od 1 stycznia 2005r.
Przypomniała także, że z wnioskiem o  zwołanie sesji może wystąpić Burmistrz, a także ¼
ustawowego składu rady.
Następnie przystąpiono do głosowania nad pozostałymi projektami uchwał podatkowych i tak:
 
A/  podatek od nieruchomości.
      Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.  1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała nr XVII/96/2004 została przyjęta większością głosów i stanowi zał. nr 4.
 
B/ podatek od posiadania psów
    Uchwała została podjęta jednogłośnie.  Uchwała nr XVII/97/2004 - zał. nr 5.
- 5 -
 
C/ opłata targowa
     Stawki opłat targowych zawarte w projekcie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr XVII/98/2004 - zał. nr 6.
 
D/  podatek od środków transportowych nie został uchwalony
 
E/  podatek rolny
     Radni nie obniżyli stawki za 1q żyta  którą ogłosił Główny Urząd Statystyczny do naliczania podatku rolnego.  Cena za 1q żyta wynosi 37,67 zł. i jest wyższa od ceny tegorocznej o 3,10 zł.    W związku z  akceptacją podanej kwoty przez GUS nie było potrzeby podejmowania uchwały.
 
F/  podatek leśny
     Podobnie jak przy podatku rolnym radni nie  zdecydowali się na obniżenie ceny 1 m3  drewna podanej przez GUS do naliczania podatku leśnego, która wynosi 120,40 zł.
Uchwała nie była podejmowana.
 
G/ opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu
 Burmistrz poinformował, iż z projektu uchwały należy wykreślić zapis o opłatach za pobyt dziecka spoza terenu w przedszkolu . Uwzględniając to innych poprawek nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Uchwałę nr XVII/99/2004 przyjęto większością głosów - zał. nr 7.
 
Ad. 6.  Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje.
Przy drodze na ulicy Szubianki korzenie podniosły asfalt. Przekopano rów aby przerwać korzenie.
Dalsze uzupełnianie zarówno prac porządkowych jak i  wyposażenia  placu zabaw w Zagórowie będzie miało miejsce na wiosnę.
 
Droga w Koszelewskiej Łące wymaga pilnej impregnacji. Burmistrz szuka środków i jeśli uda się to droga ta będzie zaimpregnowana.
 
Ad.7.  Radny Ryszard Sikorski zapytał co z szaletami na Dużym Rynku, najgorsza sytuacja w dni targowe.
Burmistrz poinformował, że wszyscy handlarze otrzymają z Urzędu pisma informujące o możliwości korzystania  z szaletów na przystanku autobusowym.
 
Ad.8.  Porządek obrad XVII sesji został wyczerpany i Przewodnicząca Rady zamknęła sesje o godz. 16.45
 
 
Protokółowała                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
      K.Rybarczyk                                                                                       Romualda Matusiak
 
 
 
 
 
 
 
Protokół z sesji odbytej w dniu 29.06.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 29.06.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 30.03.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 23.02.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 09 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 02 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 19 listopada 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 18 czerwca 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 16 kwietnia 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 20 lutego 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2003 r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 listopada 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 10 września 2003 r.
Protokół z sesji odbyetj w dniu 27 czerwca 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 kwietnia 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 11 kwietnia 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 21 lutego 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 13 grudnia 2002r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 29 listopada 2002r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 15 listopada 2002 r.