Kadencja 2002 - 2006

Sesja XIV

Protokół Nr XIV/2004
z sesji Rady Miejskiej Zagórowa
odbytej w dniu 18 czerwca 2004r. w godz. 13.00 - 16.30
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie.
 
 
 
Na ogólny stan 15 radnych Rady Miejskiej w sesji uczestniczyło 13 radnych. Lista obecności jest załączona do protokołu - zał. nr 1.. Nieobecni byli radni: Joanna Kicińska i Piotr Kubiak.
W sesji uczestniczyli ponadto: kierownictwo Urzędu, nieliczna grupa sołtysów, kierownicy gminych jednostek organizacyjnych, radca prawny.
 
Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak otworzyła obrady XIV sesji, powitała wszystkich obecnych i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał.
 
Przewodnicząca zgłosiła zmianę do porządku obrad sesji polegającą na :
-    zmianie treści punktu 6  - jest "uchwalenie strategii rozwoju gminy Zagórów"
a proponuje się "pierwsze czytanie projektu strategii rozwoju gminy  Zagórów"
 
-    wykreśleniu punktu "podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży  w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości w Zagórowie o    pow. 4811m2
      nr geodez.dz. 2007/3“.
      Powodem  tej zmiany jest fakt negatywnej opinii o tym projekcie uchwały na
      posiedzeniach komisji.
 
-    wprowadzeniu do porządku obrad  punktu "podjęcie uchwały w sprawie określenia
      zasad przyznawania diet Sołtysom i Przewodniczącym organów wykonawczych 
      jednostek pomocniczych".
 
Innych zmian ani uwag do porządku obrad radni nie zgłosili.
Za przyjęciem zgłoszonych przez Przewodniczącą Rady zmian do porządku obrad XIV sesji głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  Zmiany zostały przyjęte większością głosów.
Po uwzględnieniu  powyższych zmian porządek obrad XIV sesji był następujący:
 
 1. Otwarcie obrad XIV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji  / 16.04.2004r./
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Pierwsze czytanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Zagórów.
 7. Informacja  na temat przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych do zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zaciągnięcia kredytu na modernizację szkoły w Łukomiu
b/ zaciągnięcia kredytu  na budowę drogi Trąbczyn-Kopojno, wodociągu w 
    Michalinowie i o udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w 
    Słupcy na budowę drogi w Grabinie
 
 
c/ zaciągnięcia kredytu na budowę drogi  Trąbczyn-Kopojno, wodociągu w 
    Michalinowie, modernizację oczyszczalni ścieków przy współfinansowaniu   
    programu SAPARD,
d/ wyrażenia zgody na przejęcie  przez gminę pomocy finansowej z budżetu
    Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy  
     Burmistrzem Gminy Zagórów a Województwem Wielkopolskim,
e/  zmiany uchwały budżetowej,
f/  ustalenia trybu  postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż
     określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu    
     jej rozliczania oraz sposobu  kontroli wykonywania zleconego zadania,
g/  szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek  
     organizacyjnych z tytułu  należności pieniężnych do których nie stosuje się
     przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych
     należności a także  organów do tego uprawnionych,
h/  określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym organów
     wykonawczych jednostek pomocniczych,
 i/  nabycia w zasób mienia komunalnego działki nr 538/3 o pow. 1360 m2 położonej  
     w Kopojnie.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne głosy, komunikaty.
 3. Zamknięcie obrad XIV sesji.
 
Ad. 1.  j.w.
Ad. 2.  j.w.
Ad.3.  Z protokołem z poprzedniej sesji, która odbyła sie w dniu 16 kwietnia br. zapoznali się radni Marian Łyskawiński i Roman Kulterman. Radny Marian Łyskawiński stwierdził, że protokoł został napisany zgodnie z przebiegiem obrad i zgłosił wniosek o przyjęcie bez odczytywania. Nikt z radnych nie zgłosił innego wniosku. Na 13 radnych obecnych na sesji za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  Protokoł z XIII sesji został przyjęty większością głosów .
 
Ad.4. Zapytania i interpelacje zgłosili radni:
 
Ryszard Sikorski    -  1/ jak  przebiega sprawa wykupu pasa drogowego od Pani Danuty  
                                      Potockiej. Czy koszty sądowe nie przewyższą  wartości tego pasa   
                                      gruntu.
                                   2/ w związku z wieloma interwencjami mieszkańców  i narastającym
                                       konfliktem dotyczącym  zagórowskiego cmentarza radny proponował
                                       radzie i burmistrzowi  wystąpienie do Parafii Rzymsko-Katolickiej w 
                                       Zagórowie o przekazanie cmentarza jako mienie komunalne gminy,
                                       na ogólnych zasadach  dotyczących  cmentarzy komunalnych.
 
Roman Kulterman   -      w Kopojnie i innych miejscowościach na terenie gminy coraz
                                        częściej spotyka się dzikie wysypiska śmieci. W Kopojnie do rowu
                                        melioracyjnego, który zbiera wodę z kilku innych rowów wysypano
                                        przyczepę śmieci  wśród których znajdują się pojemniki od środków 
                                        ochrony roślin.
 
 
Romualda Matusiak -  złożyła pismeną interpelację dotyczącą uporządkowania zbiegu ulic
                                     Pyzderskiej i Cmentarnej. Woda deszczowa znosi i osadza zwały
                                     piasku na głównym bardzo ruchliwym skrzyżowaniu dróg obok
                                     posesji p.Leśniewicz. /pisemna intermelacja zał. nr 2 do protokołu/.
 
Ryszard Dembowski - zgłosił  konieczność naprawy  uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na
                                      drodze od Drzewiec do Michalinowa Oleśnickiego w kierunku szkoły.
 
Henryk Kruczkowski - wykosić zarośnięty chwastami teren na skrzyżowaniu dróg w 
                                       Łukomiu będący własnością Agencji  Rolnej Skarbu Państwa.
 
Bogdan Grzonkowski - poinformował, że lustro odblaskowe na skrzyżowaniu ulic
                                      Berdychów i Nowej  jest nieczytelne a jest tam bardzo potrzebne
                                      i należałoby je wymienić.
 
Odpowiedzi na zgłoszone problemy wyjaśnień udzieli Burmistrz w punkcie 9 porządku obrad.
 
Ad. 5. Burmistrz Gminy złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie - zał. nr 3 do protokołu.  Dyskusji radni nie podjęli. Sprawozdanie przyjęto do akceptującej wiadomości.
 
Ad. 6. Przystępując do  rozpatrywania punktu dotyczącego  strategii rozwoju gminy Zagórów, przewodnicząca podkreśliła, iż o jej opracowanie kilkakrotnie występował radny Zdzisław Rybicki i jest to sfinalizowanie jego wniosków. Strategia opracowana została przez zespół  spośród pracowników Urzędu  pod kierunkiem p.Aliny Kmieć -Sekretarza Gminy.  Korzystano również z pomocy pracownicy Starostwa Powiatowego w Słupcy p.Mizerskiej.
Każdy radny otrzymał projekt strategii i był on szeroko dyskutowany na posiedzeniach Komisji Rady.  Radni zgłaszali szereg  uwag zarówno formalno-prawnych jak i merytorycznych stąd wynikła decyzja by ostateczne uchwalenie strategii przesunąć na następną sesję, a dziś rozpocząć pierwsze czytanie tego dokumentu.
Przewodnicząca zaproponowała by przed przystąpieniem do dyskusji  powołać spośród radnych 3-osobową komisję , która będzie ewidencjonowała wszystkie uwagi i wnioski zgłaszane przez radnych. Komisja  przy udziale osób wyznaczonych z urzędu   opracuje  konkretne poprawki do przedłożonego projektu strategii.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za powołaniem w/w komisji. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do komisji.
Radny Gabriel Kubiak zgłosił  przewodniczącą rady Romualdę Matusiak,  radny Marian Łyskawiński zgłosił radnego Bogdana Grzonkowskiego, radny Roman Kulterman zgłosił radnego Zdzisława Rybickiego.  Dalszych zgłoszeń nie było. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Rada zatwierdziła skład komisji w osobach Matusiak Romualda, Bogdan Grzonkowski i Zdzisław Rybicki przy jednym głosie wstrzymującym. 
Następnie głos zabrał Burmistrz, który stwierdził, że strategia  powinna służyć do dalszej pracy  Radzie Miejskiej, Kierownictwu Urzędu a głównie  stanowić bazę przy opracowywaniu budżetu gminy i typowaniu zadań gospodarczych n następne lata.
Burmistrz zaproponował uszczegółowienie  tego dokumentu  poprzez nadanie mu w niektórych branżach  celów operacyjnych gdyż będzie to potrzebne przy składaniu wniosków do zintegrowanych programów pomocowych ze środków unii europejskiej.
 
 
 
 
  dwa rozwiązania albo opracować  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy albo  uszczegółowić strategię w punktach gdzie te zadania chce się realizować.
Burmistrz zaproponował  uszczegółowienie strategii w  zakresie infrastruktury komunalnej poprzez uwzględnienie  budowy następujących dróg:
1/ Nowa Wieś - Zalesie,
2/ Zagórów - Mogiłki - Oleśnica
3/ drogę w Osinach
4/ Grabina - Stawisko
5/ Łazińsk I - Stanisławów
6/ Mariantów - Stanisławów
7/ drogę w  Adamierzu
8/ drogę w Łazach
9/ Podbiel - Goździków
 
II cel operacyjny to położenie  drugiej warstwy asfaltowej na drogach  już istniejących.
O kolejności  realizacji tego zadania decydowałby  stopień zużycia  powierzchni asfaltowych.
 
W zakresie rolnictwa Burmistrz proponował uwzględnienie zapisów dotyczących:
1/ scalania gruntów rolnych
2/ odbudowę i modernizację urządzeń melioracyjnych
3/ pełne zagospodarowanie użytków zielonych w dolinie Warty
4/ zalesianie nieużytków kl. V i VI
 
W zakresie oświaty należy zawrzeć w strategii zapis mówiący o docelowym modelu sieci szkół  na terenie gminy określając  do kiedy  ma to nastąpić biorąc pod uwagę możliwości finansowe i demograficzne gminy.
 
Po wystąpieniu Burmistrza Przewodnicząca Rady zaproponowała aby w tym punkcie umożliwić zabieranie głosu osobom spoza rady obecnym na sesji.
Radni nie zgłosili sprzeciwu i przystąpiono do dalszej dyskusji w której głos zabrali:
 
radny Roman Kulterman zaproponował :
- ujęcie w strategii  zapisu dotyczącego  wykupu w zasób mienia komunalnego gruntów  z
  przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje, uzbroić je i w ten sposób promować naszą gminę 
  zabiegając o inwestorów.
- wydzielenie w planie przestrzennym i strategii działki pod budownictwo jednorodzinne
- uwzględnienie  budowy otwartego zbiornika wodnego - kąpieliska - na terenie gminy  np.  
  w Oleśnicy/
 
Radny Przemysław Dropiński
- przewidzieć budowę ścieżek rowerowych
- sporządzić plan zagospodarowania  zieleni miejskiej / plac przy przystanku, i w kierunku 
  Wrąbczyna k/p.Bartczaka,
- uwzględnić  rozbudowę zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej  i Gimnazjum w  
  Zagórowie,
- urządzić plac zabaw  w Zagórowie.
 
 
Radny Ryszard Dembowski
- uwzględnić budowę drogi asfaltowej w Kościołkowie - od wykonanego asfaltu w kierunku   Gizałek k/ p.Figlerowicza.
- uzupełnić rozdział Stowarzyszenia  o wszystkie  stowarzyszenia, organicacje  działające na naszym terenie /ZHP ,TPD, Koło Emerytów i Rencistów a także  poszerzyć informacje o Stowarzyszeniu  na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zagórowie.
Pokazać ich merytoryczną działalność .
 
Radny Przemysław Dropiński
- opracować szczegółowy zapis  o rozbudowie miejsc parkingowych z podaniem    
  przybliżonego terminu realizacji. Chodzi przede wszystkim o parking przy cmentarzu,   Banku  Spółdzielczym i Ośrodku Zdrowia.
- określić szczegółowe i jasne zasady poruszania się pojazdów w dni targowe i inne dni na   Dużym Rynku.
- uwzględnić  w strategii  położenie  dywanika asfaltowego na ul. Cmentarnej w Zagórowie.
 
Przewodnicząca Rady  zaapelowała , by w strategii odstąpić od uwzględniania  terminów realizacji zadań. 
 
Pan Grzegorz Kucharczyk - Sołtys wsi Trąbczyn
- przewidzieć w planach położenie nawierzchni asfaltowej w Trąbczynie na placu od Kościoła do sklepów.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagórowie Andrzej Bernat  wnioskował  o ujęcie do planu inwestycji  rozbudowę  sektora szkolnego w  Zagórowie o sanitariaty,  pomieszczenie socjalne, dodatkowy hol, bibliotekę i sale szkolne lub też  budowę nowego gimnazjum.
To zadanie będzie niezbędne gdyż po zmianie sieci szkól znaczna ilość dzieci  będzie dowożona do szkoły w Zagórowie.
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego  w Trąbczynie zgłosił wniosek o włączenie do dyskusji  na temat sieci szkół środowisko nauczycielskie.
 
Radny Henryk Kruczkowski  - wprowadzić budowę obwodnicy w Zagórowie. Burmistrz poinformował radnego, że ten zapis znajduje się w projekcie strategii.
 
Radny Ryszard Sikorski - do ostatecznej wersji strategii włączyć  różne środowiska, zakłady pracy i  przeprowadzić szeroką konsultację.
 
Przewodnicząca Rady zgłosiła  propozycję aby radni w swoich środowiskach przeprowadzili konsultacje i zgłosili konkretne propozycje.
 
Radny Marian Łyskawiński -  poruszył problem wyjścia z handlem z Dużego Rynku w inne miejsce np. na plac po kolejce.
 
Radny Przemysław Dropiński  proponował aby w Urzędzie  była osoba wyposażona w wiedzę na temat  wymogów  związanych z tworzeniem gospodarstw agroturystycznych. Osoba ta  powinna udzielać zainteresowanym wszechstronnej pomocy.
Burmistrz poinformował, że pracownicy ODR udzielają  niezbędnych informacji na ten temat.
 
 
 
Przewodnicząca Rady w swej wypowiedzi  wskazała na szereg braków  i niewłaściwych zapisów  zawartych w przedłożonym projekcie  m.in.
-    należy poszerzyć informację o historii Zagórowa,
-    przebudować pokazanie osiągnięć kulturalnych,
-    uzupełnić informację o działalności służby zdrowia,
-    przebudować rozdział szkolnictwo specjalne, informacje dotyczącą straży pożarnych,
-    niejasna jest mapa o drogach,
-    szeroko jest opisana sprawa informatyzacji Urzędu a brak jest informacji dotyczącej samego Urzędu,
-    w infrastrukturze technicznej  pominięto temat gazyfikacji miasta ,
-    są pomylone kompetencje gminy, powiatu, państwa
-    doprecyzować należy zadania placówek kulturalnych i oświatowych,
-    niejasno skodyfikowano mocne i słabe strony gminy.
 
Radny Zdzisław Rybicki  stwierdził, iż po zapoznaniu się z tym dokumentem znalazłoby się  szereg wniosków, które należałoby zapisać . Należy przede wszystkim zaznaczyć walor rolniczo handlowy naszej gminy Turystyka też, ale winna być umiejscowiona na dalszym miejscu chyba nawet po kulturze.  Radny mówił, iż chodzi o to by w strategii uwzględnić  dyrektywy unijne gdyż jest to warunek pozyskania środków pomocowych.
Musi być również uwzględniona działalność stowarzyszeń działających na naszym terenie,
Podane informacje winny być  bardzo precyzyjne opracowane.
W strategii musi się znaleźć zapis o gazyfikacji.  Radny stwierdził, że inaczej widzi zapisy dotyczące  rolnictwa i sadownictwa, a także handlu rolnego. Należy stworzyć producentom  warunki do porozumiewania się odnoście możliwości sprzedaży  zarówno zwierząt jak i innych  produktów rolnych.
Brak jest planu urządzania sołectw  np. w zakresie  dróg, odprowadzania wód opadowych itp.
Słabo zaakcentowany jest również rozwój przedsiębiorczości.
Radny Rybicki zwrócił uwagę, że prognozy zawarte w strategii muszą być  powiązane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy.  W strategii nie może być zapisane każde pobożne życzenie. .  Poddanie projektu strategii do konsultacji też przyniesie efekty.  Zdaniem radnego  I część strategii   czyli diagnoza wymaga niewiele poprawek, rys historyczny  można krótko uzupełnić o ważne wydarzenia, które zostały pominięte.  W II części  czyli kierunkach rozwoju dobre zapisy pozostawić, uzupełnić należy te  zadania które pominięto a niektóre wykreślić tak radny widzi pracę powołanej komisji  do przedstawienia ostatecznej wersji strategii.
 
Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak  po zakończeniu dyskusji zgłosiła wniosek by radni w swoich środowiskach  przedyskutowali projekt strategii  do końca czerwca  br.
Radny Ryszard Sikorski wycofał wcześniej zgłoszony wniosek o konsultacji społecznej projektu strategii.
 
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady.
Przewodnicząca Rady podała również informację, że do 15 lipca komisja przedstawi radzie ostateczne wnioski do strategii.
 
 
 
 
 
Ad.7. Sekretarz Gminy Alina Kmieć poinformowała o przygotowaniu placówek oświatowo-wychowawczych  i kulturalnych do zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Inforrmacja w załączeniu - zał. nr 4.
Organizacją wypoczynku na terenie gminy zajmują się szkoły, TPD, ZHP, ZHR, MGOPS,
Będą organizowane m.in. biwaki, festyny rekreacyjno-sportowe, dożynki wiejskie i gminne, półkolonie organizowane przez szkołę w Trąbczynie a finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kolonie letnie w Sopocie. Kolonie letnie w Darłówku, rekolekcje wakacyjne w Lubówku Bory Tucholskie obóz harcerski w miejscowości Samociążek k.Bydgoszczy organizowany przez ZHR.
Swoją propozycję przedstawił również MG Ośrodek Kultury.
Radny Ryszard Sikorski przy pomocy Posła Tadeusza Tomaszewskiego uzyskali wsparcie na organizację półkolonii dla 125 dziecina terenie naszej gminy w dwóch turnusach.
Ofertę wakacyjną przedstawił również gospodarz hali sportowej w Zagórowie.
Oferta - zał. nr 5 do protokołu.
Radny Przemysław Dropiński podziękował radnemu Sikorskiemu za zaangażowanie się  na rzecz pozyskania środków na zorganizowanie półkolonii. Radni wyrazili również uznanie dla Pana Posła Tomaszewskiego.
Radni przyjęli złożoną przez p.Sekretarz informację do akceptującej wiadomości.
 
 
Ad.8a,b,c/.  Burmistrz Wiesław Radniecki przedstawił uzasadnienia do projektów uchwał w sprawie:
A/ zaciągnięcia kredytu na modernizację szkoły w Łukomiu,
B/ zaciągnięcia kredytu na budowę drogi Trąbczyn-Kopojno, wodociągu w Michalinowie i o udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na budowę drogi w Grabinie,
C/ zaciągnięcia kredytu na budowę drogi Trąbczyn-Kopojno, wodociągu w Michalinowie, modernizację oczyszczalni ścieków przy współfinansowaniu programu SAPARD.
 
Kwoty kredytów muszą być zgodne z kwotami wykazanymi na podpisanych umowach zawartych po przetargach.  Uchwały w powyższych sprawach podjęte przez Radę wcześniej
utracą moc po przegłosowaniu  przedkładanych projektów uchwał.
Burmistrz poinformował,  iż zostały podjęte starania w Ministerstwie Edukacji i Sportu o pozyskanie środków na modernizację szkoły w Łukomiu. Efekt tych starań  nie jest jeszcze znany.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kulterman  poinformował, że z projektami uchwał  komisja zapoznała się, nie zgłosiła zastrzeżeń,  zaopiniowała je pozytywnie. W imieniu Komisji  radny Kulterman wnioskował o przyjęcie  wszystkich trzech projektów uchwał.
Dyskusji radni nie podjęli i Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie  oddzielnie nad każdym projektem uchwały.
 
A/ Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację szkoły w Łukomiu
Na 13 radnych obecnych na sesji za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała nr XIV/73/2004 została podjęta jednogłośnie - zał. nr 6.
 
 
 
 
 
B/ uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi Trąbczyn-Kopojno, wodociągu w Michalinowie i o udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Słupcy na budowę drogi w Grabinie.
Na 13 radnych obecnych na sesji  za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała nr XIV/764/2004 została podjęta większością głosów.- zał. nr 7.
 
C/ uchwała  w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi Trąbczyn-Kopojno, wodociągu w Michalinowie, modernizację oczszczalni ścieków przy współfinansowaniu programu SAPARD.
Na 13 radnych obecnych na sesji za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała nr XIV/75/2004 została podjęta większością głosów - zał. nr 8.
 
Ad. 8d/.  Burmistrz uzasadnił kolejny projekt uchwały dotyczący  wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę  pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Burmistrzem Gminy Zagórów a Województwem Wielkopolskim.
Warunkiem otrzymania tej pomocy finansowej  z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu jest uzyskanie zgody Rady Miejskiej na przyjęcie tej pomocy z budżetu województwa. Środki te przeznaczone będą na modernizację boiska sportowego przy szkole podstawowej w Zagórowie.  Na 13 radnych biorących udział w sesji  za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała nr XIV/76/2004  została przyjęta jednogłośnie.  - zał. nr 9.
 
Ad. 8e/.  Skarbnik Gminy Anna Sakowska  przedstawiła uzasadnienie do projektu zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Do budżetu wprowadza się środki na subwencję oświatową w kwocie 2.622,00  zł. z przeznaczeniem na fundusz świadczeń społecznych  dla emerytów  nauczycieli i subwencję  refundującą ulgi w podatku rolnym i leśnym zł.  17.774,00  z przeznaczeniem na budowę chodników w Zagórowie.
Wprowadza się  środki :
- FOGR-u na kwotę  57.000,- zł. z przeznaczeniem na budowę drogi Kopojno-Trąbczyn
- Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zł. 10.000,-  na budowę boiska sportowego  
  w Zagórowie.
- środki na wybory do parlamentu europejskiego  zł. 6.300,-
Zmniejsza się wydatki realizowane  przy współfinansowaniu SAPARDU.
Do wydatków wprowadza się  400.000,- zł. na modernizację szkoły w Łukomiu.
Po stronie wydatków na zadaniach zleconych zmniejsza się kwotę 118.869,- zł. są to środki
Za oświetlenie ulic za rok ubiegły. Kwotę tę  przeznacza się na oświetlenie w zadaniach własnych gminy.  Środki w kwocie 20 tys. zł. przenosi się z działalności bieżących na drogach z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną - budowa chodników.
Przewodniczący Komisji budżetu i finansów  poinformował o pozytywnej opinii komisji  co do proponowanych zmian  i  zgłosił wniosek o  przyjęcie  projektu uchwały.
Na 13 radnych biorących udział w sesji za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała nr XIV/77/2004 została podjęta jednogłośnie - zał. nr 10.
 
 
 
 
Ad. 8f/.  Skarbnik Gminy Anna Sakowska  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli  wykonywania zleconego zadania.
Ustawa o finansach publicznych  nałożyła na organ stanowiący samorządu gminnego
obowiązek określenia w formie uchwały zasad udzielania dotacji , rozliczania a także sposobu kontroli wykonywanego zadania. Dotację z budżetu na realizację  zadań gminy  mogą otrzymać  podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.
Radny Ryszard Sikorski zapytał  jak będzie z Klubem sportowym "Zjednoczeni"  który wykonuje określone zadanie.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że Klub może otrzymać dotacje np.  na określony mecz, czy szkolenie młodej kadry piłkarskiej.
Na 13 radnych biorących udział w sesji za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała nr XIV/78/2004 została podjęta jednogłośnie - zał. nr  11.
 
Ad. 8g/.  Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  szczegółowych zasad  i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności a także organów do tego upoważnionych.
Projekt uchwały określa szczegółowo zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych. Do umarzania wierzytelności  uprawniony jest  Burmistrz i kierownik gminnej jednostki organizacyjnej.
Rada raz na pół roku będzie informowana o  realizacji tej uchwały.
Radny Zdzisław Rybicki stwierdził, że ustawa daje duże uprawnienia ale ma poważne obawy co do realizacji tej uchwały i dlatego będzie głosował przeciw jej uchwaleniu.
Przewodnicząca Rady - są różne przypadki losowe, rodzinne, że nie można ściągnąć opłat.
Musimy mieć pewną dozę zaufania do Burmistrza, że będą to przypadki jednostkowe. Jest możliwość kontroli  umorzeń.
Burmistrz - dotyczy to również podmiotów gospodarczych, których już dawno nie ma a zaległości figurują.
W trakcie głosowania na sali obecnych było 12 radnych / 1 radny wyszedł/  .
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała nr XIV/79/2004  została podjęta większością głosów. - zał. nr 12.
 
Ad. 8h/.  Przewodnicząca Rady  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
Przewodnicząca poinformowała, że  z wnioskiem o podwyższenie diet wystąpili do Rady Sołtysi uzasadniając  go zwiększeniem obowiązków i zadań po wejściu Polski do unii europejskiej, jak również i to, że ostatnia uchwała w sprawie diet podjęta była przed pięcioma laty.  Temat ten był przedyskutowany na posiedzeniach komisji, które wyraziły wolę podjęcia nowej uchwały określającej podwyższenie diety miesięcznej  wynoszącej równowartość 5 diet pracowniczych.
Radni nie zgłosili uwag i  jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym jednostek pomocniczych  gminy.
Na sali obecnych było 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała nr XIV/80/2004  - zał. nr 13.
 
 
 
Ad. 8i/.  Burmistrz zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki nr 538/3 o pow. 1360 m2 położonej w Kopojnie z przeznaczeniem na poszerzenie boiska szkolnego.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Dyskusji nie podjęto. Uchwała nr XIV/81/2004 została podjęta jednogłośnie - zał. nr 14.
/Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych obecnych na sesji/.
 
Ad.9.  Burmistrz udzielił odpowiedzi radnym  na zapytania i interpelacje .
 
-    Burmistrz poinformował, że zgodnie  z przepisami z roku 1998 właściwymi organami do rozpatrywania sprawy którą do Sądu wniosła Pani Potocka jest Wojewoda i  Starostwo Powiatowe. Za grunt przydrożny, który 40 lat temu  zabrano właścicielom na poszerzenie drogi  zaproponowano p.Patockiej kwotę  taką jak innym osobom  od 4 do 10 zł. za m2.  Pani Potocka  nie wyraziła na to zgody  i chciała 7 krotnie więcej. Sprawę skierowała do Sądu.
Gmina zwróciła się do Wojewody o nabycie nieruchomości w trybie decyzji administracyjnej która jest  podstawą do odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości . Starostwo ustala  wysokość odszkodowania na podstawie wyliczeń biegłego.  Do czasu wydania decyzji przez Wojewodę Sąd zawiesił postępowanie.
 
-    Cmentarz w Zagórowie jest  własnością Parafii. Ksiądz Dziekan zwrócił się o 
      przekazanie cmentarza w zarząd Gminie Zagórów i próbował negocjować warunki 
      jednak odstąpiliśmy od tego gdyż nie jest to żaden interes dla gminy. Burmistrz
      stwierdził, że nie widzi żadnych możliwości przejęcia cmentarza w zarząd gminy.
 
-    w sprawie dzikich wysypisk śmieci - burmistrz poinformował, że  bezskuteczne są
      próby podejmowane w celu ustalenia kto to robi. Wypracowane  będą określone  
      sposoby i metody walki z tymi zjawiskami.
 
-    na pisemną interpelację złożoną przez Przewodniczącą Rady Burmistrz udzieli
      pisemnej odpowiedzi.
 
-    Uszkodzona nawierzchnia asfaltowa na drodze  od Drzewiec do Michalinowa
            będzie naprawiona
 
-    plac  przy skrzyżowaniu dróg w Łukomiu który jest własnością Agencji Rolnej został
      na wiosnę uprzątnięty przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Mimo kilkakrotnych
      interwencji u Dyrektora Agencji  aby utrzymali ten plan w należytym porządku nie  
      ma z ich strony żadnego zainteresowania. Burmistrz zapewnił, że plac zostanie   
      uporządkowany.
 
-    lustro odblaskowe na skrzyżowaniu ul.Berdychów i Nowej zostanie wymienione.
 
Radni którzy zgłosili zapytania i interpelacje nie  mieli uwag do wyjaśnień złożonych przez Burmistrza.
 
 
 
 
Ad. 10.  Radny Henryk Kruczkowski -  zaklinować dziurę w asfalcie na drodze Łukom - Łomów.
Radny Przemysław Dropiński zapytał jak wygląda sprawa sfinalizowania zakupu laparoskopu dla słupeckiego szpitala.
Burmistrz wyjaśnił, iż  poinformowano szpital, że jeśli  inne gminy przekażą środki  to również gmina Zagórów  wesprze finansowo zakup laparoskopu. Oddział Dializ jest wydzierżawiony spółce za 50 tys. zł. dzierżawy. Skoro szpital  wydzierżawił oddział za taką kwotę to niech sam kupi laparoskop gdyż nie wiadomo czy po jego zakupie szpital nie wydzierżawi również laparoskopu. Takie były obawy podnoszone na Związku Gmin.
Temat laparoskopu będzie ponownie omawiany na posiedzeniu Związku Gmin w najbliższym czasie.
Radny Ryszard Dembowski  zgłosił konieczność zainteresowania się drogą na ul. Gajowej. Wóz strażacki nie mógł przejechać.
Radny Roman Kulterman zapytał czyją własnością jest zespół pałacowy w Kopojnie  Konieczny jest remont dachu.   Burmistrz poinformował, że jest to własność gminy.
 
Radny Przemysław Dropiński  ponowił sprawę zakupu laptopu dla Gimnazjum w Zagórowie.
Burmistrz  poinformował, że nie ma możliwości finansowych aby zakup ten zrealizować.
Radny Rybicki poparł wniosek radnego Dropińskiego i zwrócił uwagę, że nie realizuje się również innych wniosków zgłaszanych przez radnego np. w sprawie urządzenia ogródka jordanowskiego.
Burmistrz  stwierdził, że nie jest to ignorowanie  wniosków zgłaszanych przez radnego  lecz ich realizacja  wymaga  środków finansowych których  aktualnie nie ma.
Jest wiele  pilniejszych potrzeb  np. p.Sekretarz  wskazała na potrzeby w szkole w Łukomiu przy ogromnym braku środków.  Osiągnięcia mają również inne szkoły np. Trąbczyn i jej  się nie wymienia  i nikt się nie ubiega o nagradzanie jej.
Przewodnicząca Rady  wyraziła  stanowisko, iż należałoby powołać komisję do rozpatrywania  spraw dotyczących różnych dziedzin jak np. do ustalenia kryteriów i regulaminu przyznawania tutułów Honorowego Obywatela  Miasta Zagórowa,
 nagrody dla najlepszego ucznia, nauczyciela,  utworzenia gminnego funduszu stypendialnego.
      Sołtys wsi Adamierz zapytał  kiedy będzie zrobiony wodociąg w Adamierzu.
      Burmistrz poinformował, że aktualnie pracujemy nad koncepcją zwodociągowania  
      Łazińska, uty Łukomskiej a później w Adamierzu. Małych zadań nie wprowadzamy do  
      dużych planów .
 
      Przewodnicząca Rady poinformowała o mającej  się odbyć  imprezie organizowanej przez
      LZS,  Koło SLD i GOK  pod partonatem Przewodniczącej Rady   pt. "Powitanie lata".
 
      Na tym porządek obrad XIV sesji zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim   
      za udział w sesji i zamknęła obrady o godz. 16.30.
 
 
      Protokołówała                                                                           Przewodnicząca Rady
 
     Kazimiera Rybarczyk                                                                 Romualda Matusiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół z sesji odbytej w dniu 29.06.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 29.06.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 30.03.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 23.02.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 09 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 02 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 19 listopada 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 18 czerwca 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 16 kwietnia 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 20 lutego 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2003 r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 listopada 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 10 września 2003 r.
Protokół z sesji odbyetj w dniu 27 czerwca 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 kwietnia 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 11 kwietnia 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 21 lutego 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 13 grudnia 2002r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 29 listopada 2002r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 15 listopada 2002 r.