Projekty uchwał na XIII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 19 marca 2020 r.

 

Projekty uchwał na XIII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 19 marca 2020 r.:

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2020 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2020 rok

Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020 – 2035

Projekty załączników:     1-WPF    2-Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Projekty załączników: Dochody       Przychody       Wydatki budżetu     Wydatki majątkowe

Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 r.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego