Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 27 grudnia 2019 r.

Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognoze Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Projekty załączników: 1    2     Projekt objaśnień przyjętych wartości

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Projekty załączników:        3   

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2019

 

Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF 2020-2035

 

Zarządzenie nr 73/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2020 rok

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4..

Załącznik nr 4.

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7.

Załącznik nr  7

Załącznik nr 8.

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9.

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10.

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11.

Załącznik nr 11

Prognoza kwoty długu Gminy Zagórów na 2020 rok

Autopoprawki Burmistrza Gminy Zagórów

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectw: Grądzeń, Myszakówek, Skokum i Szetlewek w gminie Zagórów

Projekty załączników: Grądzeń   Myszakówek     Skokum    Szetlewek

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na skwerze Jego imienia

Projekt załącznika

 

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Zagórowa i Komisji na 2020 rok

Projekt załącznika

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy na kadencję 2020 – 2023

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zagórów na lata 2019-2021

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Zagórów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych