Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 5 września 2019 r.

 

Projekt uchwały w sprawie dofinansowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie”, realizowanego przez Województwo Wielkopolskie

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Zagórów

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Zagórów

Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2022”                      Projekt załącznika

Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Zagórowie, stanowiącej własność osoby fizycznej na rzecz Gminy Zagórów

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Projekt w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy na kadencję 2020 – 2023

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały bydżetowej na 2019 rok                           Projekt wydatków                Projekt dochodów               Projekt wydatków majątkowych

Projekt uchwały zmieniajacej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035                 Projekt WPF                 Projekt Wykazu przedsięwzięć