Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 26 czerwca 2019 r.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Zagórów

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2018 rok

Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o.  w Koninie ul. Sulańska 13 za 2018 rok

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku  

Projekt załącznika

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
Projekt załącznika

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne

Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognoze Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lat 2019-2035

Projekty załączników: Nr 1,   Nr 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Projety załączników: Nr 1 Nr 2,  Nr 3, 

Projekt uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na II półrocze 2019 roku udzielonych z budżetu gminy