Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 3 grudnia 2019 r.

 

Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Projekt objaśnień przyjętych wartości        Projekt załącznika nr 1     Projekt załącznika nr 2

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Projekty załączników:   Dochody budżetu   Przychody budżetu     Wydatki budżetu     Wydatki majątkowe

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2020 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2020 rok

Projekty załączników:  nr 1 - Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2020 rok     

 nr 2 - Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2020 rok

 

Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Zagórów

Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Zagórów w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego a Powiatem Słupeckim

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupeckiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów