Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 28 marca 2019 r.

 

Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego

Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów jednostek pomocniczych Gminy Zagórów

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkancami Gminy Zagórów

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Widnych w Zagórowie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialanością

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Zagórów, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 

Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognoze Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Projekty załączników: Nr 1 -WPF       Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Projekty załączników:  Nr 1     Nr 2     Nr 3     Nr 4

 

Projekt uchwały w sprawie uznania wniosku Mieszkańca Zagórowa przekazanego przez Komisarza Wyborczego w Koninie II w dniu 15.02.2019 r. za niezasługujący na uwzględnienie

Projekt uchwały w sprawie uznania wniosku Mieszkańca Zagórowa o wydzierżawienie wnęki stanowiącej część działki oznaczonej numerem 2169 położonej w Zagórowie z możliwością nabycia za niezasługujący na uwzględnienie