Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 27 grudnia 2018 r.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2019 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2019 rok   

ZAŁĄCZNIIKI:

Załącznik nr 1    

Zalacznik nr 2

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2018

 

Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Objaśnienia przyjętych wartości

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU WPF NA LATA 2019-2035:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsiewzięć do WPF

 

Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2019 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok

Prognoza długu na 2019 rok

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDŻETU 2019 R.:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4..

Załącznik nr 4.

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7.

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8.

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9..

Załącznik nr 9.

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11.

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12.

Załącznik nr 12

 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Zagórowa i Komisji na 2019 rok            Załącznik

Projek uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów”

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023

Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognoze Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2035

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok