Kadencja 2014-2018

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/253/2018 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania – Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
w sprawie Statutu Gminy Zagórów
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2017 rok
w sprawie cennika na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20.. – za odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (…) (…) na działalność Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Kopojno, oznaczonej numerem działki 426
w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" sołectwa z terenu Gminy Zagórów
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zagórów
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2018 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2018 rok
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania – Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2017 rok