Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 10.12.2015 r.

 

RADA MIEJSKA                                                                    Zagórów, dn. 01.12.2015 r.

   ZAGÓROWA

OG.0012.2.8.2015

 

                                                                                   

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (sala posiedzeń).

Zgodnie z § 6 ust. 4 uchwały Nr XXXIV/233/2010 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 8 października 2010 r. tematem posiedzenia będzie wypracowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2016r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016 - 2032.
  5. Wypracowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.
  6. Zamknięcie posiedzenia.       

 

 

                                                Z poważaniem

 

                                        Przewodniczący Komisji BiF  

                                          /-/  Grzegorz Cieślewicz