XII sesja

INFORMACJA O XII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZAGÓROWIE  W dniu 22 czerwca 2012r. /piątek/  o godz. 1300  w Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad: 1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.2.     Przedstawienie porządku obrad.3.     Przyjęcie  protokółu z XI sesji.4.     Zapytania i interpelacje radnych.5.     Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.6.     Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze       sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2011r. i podjęcie decyzji w       sprawie absolutorium  burmistrza.7.     Uchwalenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla       wybranych terenów miasta Zagórów.8.     Podjęcie uchwały w sprawie:a/ podziału gminy i miasta na okręgi wyborcze.      b/ zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia przekraczające           podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim           Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie      c/ przedłużenia umów dzierżawy gruntów komunalnych użytkowanych           rolniczo na okres 5 lat      d/ zmiany  wieloletniej prognozy finansowej na l. 2012-32      e/ zmiany uchwały budżetowej na 2012r.9.     Informacja na temat zagospodarowania czasu wolnego uczniów podczas       wakacji przez placówki podległe gminie; Szkoły, GOK, Biblioteki, Świetlicę       Środowiskową.     10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.     11. Zapytania i wolne wnioski.     12. Zamknięcie obrad XII sesji.