2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie osobom fizycznym lub prawnym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku podejrzenia możliwości zarażenia się koronawirusem SARS CoV 2
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
zmieniające Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie podjęcia działań mających na celu zapobieganie rozpowszechniania wirusa COVID 19 w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2020 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok.
w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie osobom fizycznym lub prawnym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w 2020r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie opieki wakacyjnej w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
w sprawie nadania regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy Zagórów.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.
w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz zespołu informatycznego na potrzeby przeprowadzenia zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
w sprawie powołania składu komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zagórów
w sprawie ograniczenia sposobu wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Zagórowie
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
w sprawie powołania Zespołu MDR
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2019 rok
w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązującej w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach budżetowych Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zagórów jest organem prowadzącym
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w 2020 r.