Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 05.09.2017r.

 

Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 5 września 2017 r.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Pokonaj stagnację – zmień życie na lepsze!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe