Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 30.03.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr 8/2012

Burmistrza Gminy Zagórów

z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

 

 

            Na podstawie art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1501 ze zm.) i § 11 pkt 2, Uchwały Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy

i miasta na 2012 rok, zarządzam co następuje:

 

W Uchwale Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok, w Uchwale Nr X/126/2012 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 17 lutego 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 25.159.339,00 zł,

       z tego:

  • - dochody bieżące w kwocie 23.077.676,00 zł,
  • - dochody majątkowe w kwocie 2.081.663,00 zł,

       2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

           1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań                             zleconych odrębnymi ustawami,

           2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy,

           3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub

      porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań

      finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

                w wysokości 2.131.463,00 zł.

       zastępuje:

      1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 25.160.089,00 zł,

           z tego:

  • - dochody bieżące w kwocie 23.078.426,00 zł,
  • - dochody majątkowe w kwocie 2.081.663,00 zł,

       2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

           1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań                             zleconych odrębnymi ustawami,

           2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy,

           3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub

      porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

  4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań

      finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

                w wysokości 2.131.463,00

 

 

Zmienia się załącznik nr 1 i 2 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 29.054.105,00 zł,

          z tego:

  • - wydatki bieżące w kwocie 21.577.705,00 zł,
  • - wydatki majątkowe w kwocie 7.476.400,00 zł,

      2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

          1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

               odrębnymi ustawami,

          2) wydatki na realizację zadań własnych gminy,

          3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

              między jednostkami samorządu terytorialnego,

          4) wydatki majątkowe na 2012 rok w wysokości 7.476.400,00 zł,

          5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

              pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w  wysokości  573.285,00 zł   

      zastępuje się:

   

 1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 29.054.855,00 zł,

          z tego:

  • - wydatki bieżące w kwocie 21.578.455,00 zł,
  • - wydatki majątkowe w kwocie 7.476.400,00 zł,

      2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

          1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

               odrębnymi ustawami,

          2) wydatki na realizację zadań własnych gminy,

          3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

              między jednostkami samorządu terytorialnego,

          4) wydatki majątkowe na 2012 rok w wysokości 7.476.400,00 zł,

          5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

              pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w  wysokości  573.285,00 zł   

 

Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

             

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                            /-/ Wiesław Radniecki

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 8/2012 Burmistrza Gminy Zagórów

z dnia 30 marca 2012 roku

 

 

            Do budżetu wprowadzono środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości  zł.-750,00 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe zmiany dotyczą pełnego wykorzystania budżetu w poszczególnych jednostkach.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 3