Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 20.03.2012 r.

 

ZARZĄDZENIE  NR 7/2012

Burmistrza Gminy Zagórów

z dnia 20 marca 2012 roku

w sprawie przeprowadzenia przeglądu oraz przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej                                    

 

 

Na podstawie § 3 pkt 14  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. 96, poz. 850 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

       

W celu ustalenia rzeczywistego stanu jakościowego i technicznego sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie obrony cywilnej gminy i  miasta Zagórów, należy dokonać przeglądu i przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej w terminie do dnia 30.03.2012 r.

 

§ 2

 

Do przeprowadzenia przeglądu i przeklasyfikowania sprzętu, powołuje komisję w następującym           składzie:

 

  • 1) Deręgowska Małgorzata- Przewodnicząca
  • 2) Durczak Dariusz - Członek
  • 3) Tomasz Teodorczyk - Członek

 

§ 3

 

Do zadań komisji należy:

 

  • 1) przeprowadzenie szczegółowego przeglądu oraz dokonanie oceny stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie gminy i miasta Zagórów.

 

  • 2) dokonanie niezbędnego przeklasyfikowania do V kategorii sprzętu obrony cywilnej który przekroczył dopuszczalny okres składowania i przechowywania, przeznaczenie do wybrakowania i utylizacji.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                   BURMISTRZ

                                      /-/ Wiesław Radniecki