Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 07.03.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr 5/2012

Burmistrza Gminy Zagórów

z dnia 7 marca 2012 roku

 

 

 

 

w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2011 rok

           Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm./, zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów

za 2011 rok zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz informację o mieniu komunalnym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Powyższe przedstawia się:

- Radzie Miejskiej Zagórowa

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                  /-/ Wiesław Radniecki

ZAŁĄCZNIKI:

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Tabela Nr 3

Tabela Nr 4

Tabela Nr 5

Tabela Nr 6

Tabela Nr 7

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2