Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 01.02.2012 r.

 

 

ZARZADZENIE NR 4/2012

BURMISTRZA GMINY ZAGÓRÓW

z dnia 01 lutego 2012 roku

zmieniające  zarządzenie  w   sprawie   powołania  komisji   konkursowej rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, zarządzam co następuje:        

 

§ 1

 

W § 3 Zarządzenie nr 39/20122 z dnia 20 października 2011 roku dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„ 4. W pracy komisji mogą brać również udział z głosem doradczym radni wskazani przez Radę Miejską."

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zagórów

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

BURMISTRZ

 

                                                                    /-/ Wiesław Radniecki