Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 13.07.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia  13.07.2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego "Orlik 2012"

 

Załącznik Nr 1  - Regulamin korzystania z boiska sportowego "Orlik 2012"

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
 1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów p.poż. i bph.
 2. Boiska są czynne w następujących terminach:
  • a/planowane zajęcia szkolne dla uczniów  szkół:
       poniedziałek – piątek godz. 8.00 - 15.00
  • b/boiska dostępne dla drużyn klubowych:
       wtorek-czwartek w godz. 18,00 -21 30
  • c/boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
       poniedziałek – piątek  godz.  15,30 do 21,00 w wolnych terminach
  • d/sobota –  godz. 10.00 – 14.00
 3. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 4. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do „Rejestru użytkowników” prowadzonego przez gospodarza obiektu.
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u gospodarza obiektu.
 6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego /wzory obuwia wymienione na tablicy informacyjnej na obiekcie/.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :
  • 1/używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  • 2/wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,      np. rower, deskorolka, rolki itp. Za wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne,
  • 3/niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  • 4/wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  • 5/palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wszelkiego rodzaju środków odurzających, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy,
  • 6/napojów chłodzących nie można spożywać na płytach boiska,
  • 7/zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  • 8/przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  • 9/zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  • 10/przebywanie na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych,
  • 11/wprowadzania zwierząt za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników,
  • 12/korzystania z boisk bez zgody gospodarza obiektu.
 8. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami   korzystania z boisk podejmuje gospodarz obiektu, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenia boiska.
 9. Poza planowanymi zajęciami wymienionymi w pkt.2a :
  • 1/Gmina oraz szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
  • użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boiska decyduje gospodarz obiektu.
 13. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie na drodze postępowania w sprawie o wykroczenia  a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dnie 13.07.2012 r.

                                                                                                 Gmina Zagórów

                                                                                                 Właściciel obiektu