Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 30.05.2012 r.

      

ZARZĄDZENIE NR   12/2012

Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 30 maja 2012r.  

w sprawie odwołania dyrektora szkoły.      

   Na podstawie art.38  ust.1 pkt 2 w związku z art.5c pkt 2   ustawy z dnia 7 września  1991r. o systemie oświaty/ Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 ze zm./zarządzam co następuje: § 1 .  O d w o ł u j ę  Panią  Elżbietę Pechman  ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej
         w Łazińsku z dniem 31 sierpnia 2012r.
 § 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania               

                                                                                        BURMISTRZ                                            

                                                                                  /-/ Wiesław Radniecki    

Otrzymują

1.      Pani Elżbieta Pechman

2.      akta osobowe

3.      a/a