Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 10.04.2012 r.

 

Zarządzenie  Burmistrza Gminy Zagórów

Nr 10/2012 z dnia 10.04.2012 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych.

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz. 1778 zarządza co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

1. Powołuje się Komisję Przetargową do oceny ofert  w przetargach  nieograniczonym na :

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.800.000 PLN na budowę Gimnazjum w Zagórowie"

 

w następującym składzie :

Roman Kulterman                          - przewodniczący

Anna Sakowska                             - członek

Dariusz Durczak                            - członek

 

 

§ 2

 

Komisja przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia, ocenia oferty oraz proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

 

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącym komisji.

 

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

                        BURMISTRZ

 

                       /-/ Wiesław Radniecki