2011r.

Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 14.11.2011r.

Zarządzenie Nr 41/2011
Burmistrza Gminy i Miasta w Zagórowie
z dnia 14 listopada 2011 roku
 
 
 
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2012 rok.
 
 
 
     Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm./ art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r .Nr 157 poz. 1240 ze zm./ zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy i miasta na 2012 rok zgodnie z brzmieniem załącznika  Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu i materiałami informacyjnymi.
 
 
§ 2. Projekt budżetu  przedkłada się Radzie Miejskiej Zagórowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                      BURMISTRZ
                                                                /-/ Wiesław Radniecki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
                                                                                               Nr 41/2011 z dnia 14.11.2011 roku                                                                                                              Burmistrza Gminy i Miasta
                                                                                               w Zagórowie w sprawie projektu
                                                                                               budżetu gminy i miasta
                                                                                               na 2012 rok
 
 
 
Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia ...
 
w sprawie budżetu na 2012 rok
 
 
            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
 
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 25.515.933,00 zł,
z tego:
-    dochody bieżące w kwocie 22.783.276,00 zł,
-    dochody majątkowe w kwocie 2.732.657,00 zł,
                zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań                                         zleconych odrębnymi ustawami,
         zgodnie z załącznikiem Nr 2,
    2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
    3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
     4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
         z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
         w wysokości  2.689.657,00 zł.
 
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 28.300.275,00 zł,
 z tego:
-    wydatki bieżące w kwocie 21.473.275,00 zł,
-    wydatki majątkowe w kwocie 6.827.000,00 zł,
                zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
     1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych   
         odrębnymi ustawami,
         zgodnie z załącznikiem Nr 2,
     2) wydatki na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
     3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień                    
         między jednostkami samorządu terytorialnego,
         zgodnie z załącznikiem Nr 4,
     4) wydatki majątkowe na 2012 rok w wysokości 6.827.000,00 zł.
         zgodnie z załącznikiem Nr 6,
     5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1                  pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 460.000,00 zł,
          zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.784.342,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
       1) kredytów
 
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.500.000,00 zł,
       zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.715.658,00 zł,
       zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
        w kwocie 6.700.000,00 zł.
         w tym na  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
         200.000,00 zł,
 
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
        1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych     
        2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 
            zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 8. Określa się:
       1) plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych      
           zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
§ 9. Ustala się maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych                przez Burmistrza w roku budżetowym 200.000,00 zł.
 
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
          1) zaciągania kredytów i pożyczek :
              - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu
                 budżetu do wysokości 200.000,00 zł,
              - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.
                 do wysokości 200.000,00 zł.    
          2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
              między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na
              wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, (np. między zadaniami                       w ramach działu do kwoty 100.000,00 zł,)
           3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
               zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i latach nastepnych
               jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
               płatności wykraczają poza 2012 rok,
           4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 
§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania
         w wysokości 650.000,00 zł.
 
§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
         100.000,00 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
         1)  w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
              w wysokości  80.000,00 zł,
          2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł,
 
§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy
          Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony        
          środowiska, określonym ustawą,
           zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
§ 14. Tworzy się rezerwy:
          1) ogólną w wysokości 155.000,00 zł,
          2) celowe w wysokości 75.000,00 zł,
              z tego:
              - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
                  w kwocie 75.000,00 zł,
                       
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r;
         i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do projektu budżetu
na 2012 rok
 
 
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:
-    źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalenia i gromadzenia tych dochodów,
-    zasady ustalania i przyznawania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
Przystępując do szacowania dochodów przyjmuje się stan istniejącej bazy stanowiącej podstawę wymiaru i pomniejsza o coroczne zaległości.
Przyjmuje się również założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2012 rok.
Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2012 rok przyjęto, że:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w wysokości 102,8%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej pozostaje na poziomie roku bieżącego tj. "0"%. Zakłada się wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od 1 września  2012 roku
- składki na Fundusz Pracy planowane są w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Biorąc pod uwagę dotychczasową  praktykę Rady  założono, że wpływy budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego w granicach 1 - 5%. W podobny sposób szacowano pozostałe dochody z tytułu wpływów z usług i opłat. Dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego nie planowano. Gdy wystąpi zainteresowanie lokatorów zakupem mieszkań, kwoty ze sprzedaży będą na bieżąco wprowadzane do budżetu.
W dziale gospodarka mieszkaniowa w § 075 zaplanowano dochody z tytułu dzierżaw  za lokale służby zdrowia, oświatowe, administracji 88.500,00 zł.
W zakresie wpływów podatkowych i opłat realizowanych przez Urząd Skarbowy w projekcie budżetu na 2012 rok, przyjęto wielkość prognozowanych wpływów w 2012 roku.
Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 9.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych zł.- 90.000,00. Minister Finansów określił wysokości subwencji na 2012 rok i tak:
-    subwencja wyrównawcza 5.341.159,00 zł, wyższa o kwotę 94.704,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego na koniec III kwartału
-    subwencja oświatowa 7.980.121,00 zł, wyższa o kwotę 489.086,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego na koniec III kwartału
-    subwencja równoważąca 222.091,00 zł, kwota niższa o 51.720,00 zł, do roku bieżącego na koniec III kwartału.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 2.684.623,00 zł i są wyższe o kwotę 476.908,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego na koniec III kwartału.
Zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów wielkość udziałów gminy we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26% udziałów. Podana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy. Nauczeni doświadczeniem lat ubiegłych możemy domniemywać, że kwota ta jest zawyżona. W bieżącym roku szacujemy, że nie wpłynie do budżetu około 100.000,00 zł z w/w podatku. Dochody własne gminy tj. - podatki i opłaty,  w których założono minimalny wzrost -
w podatku od nieruchomości, wzrost o 100.000,00 zł, od środków transportowych wpływy pozostają na poziomie roku bieżącego również z podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty targowej. Podatek rolny zwiększono o kwotę 100.500,00 zł. Na poziomie bieżącego roku zaplanowano wpływy z opłat za alkohol plan 100.000,00 zł. Wykonanie opłat w roku 2011 oscyluje  w granicach 98.000,00 zł.- Zaplanowano wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i w stołówkach szkolnych. Łączna kwota 360.000,00 zł.
Budżet obok dochodów własnych zawiera również dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych  z zakresu administracji rządowej.
Przyjęte wielkości tych dochodów wynikają z wstępnych propozycji ustalonych przez dysponentów i wynoszą 3.720.171,00 zł na zadania zlecone.
W dziale pomocy społecznej Wojewoda Wielkopolski zakłada dotację na świadczenia rodzinne 3.639.202,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.889,00 zł.
Na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego otrzymamy kwotę 72.500,00 zł i na prowadzenie
i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.580,00 zł.
Do planu wprowadzono środki na utrzymanie ulic i dróg powiatowych otrzymane z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Słupcy i jest to kwota 86.000,00 zł.
Do budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki, które Wojewoda Wielkopolski przekazał jako dofinansowanie zadań własnych gmin 406.205,00 zł i tak:
-    na dofinansowanie zapomóg 207.088,00 zł,
-    na utrzymanie M/G Ośrodek Pomocy Społecznej 185.496,00 zł,
-    składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.621,00 zł,
Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Projekt budżetu na rok przyszły zakłada:
-    dochody w wysokości 25.515.933,00 zł,
-    wydatki w wysokości 28.300.275,00 zł,
-    deficyt budżetu w kwocie 2.784.342,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami
      z tytułu kredytów.
Zaplanowano również dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł.- 15.000,00, zaplanowano zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego wydanych na:
- na gospodarkę wodno-ściekową zł.- 2.464.658,00
- przebudowę GOK-u w Zagórowie zł.- 200.000,00
Środki te stanowią zwrot wydatków, które poniesiono z pobranych pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji w BGK.
Przy szacowaniu wydatków budżetu na 2012 rok uwzględniono stan istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej oraz obligatoryjny zakres zadań gminy. Przy podziale środków na poszczególne zadania - w kalkulacji wydatków - brano pod uwagę zarówno potrzeby jak i możliwości finansowe gminy.
Przyznana gminie subwencja oświatowa praktycznie zabezpiecza wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń.  Wydatki rzeczowe finansowanie są z budżetu gminy.
Z budżetu gminy oprócz subwencji oświatowej przeznacza się na finansowanie zadań oświaty własne środki zł.- 7.908.122,00
I tak:
-    przedszkole 1.223.900,00 zł,
-    oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 161.000,00 zł,
-    dowozy 476.000,00 zł,
-    świetlice szkolne 111.200,00 zł,
-    dodatkowe dofinansowanie oświaty z budżetu gminy 664.421,00 zł,
-    inwestycje - budowa Gimnazjum w Zagórowie 4.800.000,00 zł,
-    stołówki szkolne 471.60,00 zł,
-    subwencja oświatowa 7.708.979,00 zł,
-    Łączna kwota na oświatę 15.689.100,00 zł.
W roku 2011 bieżące wydatki oświaty finansowane przez gminę to kwota 2.819.001,00 zł.- a na rok 2012 przewidziano kwotę 3.108.122,00 zł.- to jest wzrost o kwotę 289.121,00 zł.-
Planując wydatki  na oświatę zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w minimalnym stopniu wydatki rzeczowe i zdajemy sobie sprawę, że przy istniejącej bazie szkół brak środków wynosi około 500.000,00 zł, tj. na bieżące i kapitalne remonty.
Potrzeby w zakresie wynagrodzeń skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie
za 2011 rok, planowane  zatrudnienie. Zaplanowana została podwyżka dla nauczycieli 3,8% od września 2012 roku.
Zabezpieczono środki na nagrody pracownicze, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i środki na wynagrodzenia i pochodne dla stażystów, których jesteśmy zobowiązani zatrudnić po odpracowaniu stażu.
Zabezpieczono środki na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2011 rok, dokształcanie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne,  Fundusz Pracy i PFRON.
Zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów.
Zaplanowano środki  na obsługę długu gminy zł.- 520.000,00 z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów jak również od kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie wydatków w roku budżetowym, jeśli brak własnych środków spowodowałoby ograniczenie lub zaprzestanie działalności jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy.
Przewidziano dofinansowanie jednostek OSP tj. zakupy paliwa, energii, bieżące naprawy sprzętu w kwocie 224.000,00 zł. Na sport przewidziano 195.000,00 zł, z tego bieżące utrzymanie stadionu,  hali sportowej i dwóch boisk "Orlik" 120.000,00 zł, na sport masowy - imprezy 5.000,00 zł, i na dofinansowanie (w ramach konkursu) zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  70.000,00 zł. Rolnictwo zabezpieczono środki łącznie z odpisami na Izby Rolnicze w wysokości 10.000,00 zł.
Na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania przewidziano 35.000,00 zł i za opracowanie decyzji lokalizacyjnych, 50.000,00 zł. Na grobownictwo wojenne zabezpieczono 2.000,00 zł.
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu tj.
100.000,00 zł. Realizacja wydatków odbywać się będzie zgodnie z programem przeciwalkoholowym i zwalczania narkomanii.
W budżecie na rok 2012 przewidziano dotacje dla instytucji kultury tj. biblioteki
280.000,00 zł i GOK-u w Zagórowie 350.000,00 zł. Na drogi - bieżące utrzymanie zaplanowano 203.000,00 zł, na utrzymanie porządku 251.393,00 zł,  na oświetlenie dróg i ulic 450.000,00 zł, na zieleń 70.000,00 zł. Na zadania w zakresie pomocy społecznej  przewidziano środki własne na świadczenia społeczne 193.000,00 zł, na dodatki mieszkaniowe  60.000,00 zł, dożywianie uczniów w szkołach 60.000,00 zł, utrzymanie  M/G Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 411.610,00 zł, i dofinansowanie za pobyt w domu pomocy 90.000,00 zł.- rodziny zastępcze 10.000,00 zł,- usługi opiekuńcze 85.000,00 zł.- i składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.400,00 zł.- Razem 853.010,00. Z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki: likwidację azbestu 10.000,00 zł.- i wywozy śmieci z koszy 5.000,00 zł.-. Zabezpieczono środki w administracji na płace, pochodne, diety radnych w minimalnej wysokości na wydatki bieżące rzeczowe, zabezpieczono środki na promocję gminy.
W budżecie utworzono rezerwy:
- ogólną wydatków budżetu zł.- 155.000,00
 
- rezerwę celową w zakresie zarządzania kryzysowego 0,78% wydatków budżetu
 
pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz
 
wydatki na obsługę długu zł.- 75.000,00
Na rok przyszły zaplanowano następujące wydatki majatkowe:
1)    budowa chodników w Zagórowie 43.000,00 zł,
2)    budowa Gimnazjum w Zagórowie 4.800.000,00 zł,
3)    budowa targowiska w Zagórowie 1.500.000,00 zł,
4)    przebudowa GOK-u w Zagórowie II etap 460.000,00 zł,
5)    przebudowa garaży OSP Augustynów 14.000,00 zł,
6)    przebudowa garaży OSP Skokum 10.000,00 zł,
,      Łączna kwota wydatków majątkowych  6.817.000,00 zł.
Zaplanowano w budżecie dotację zł.- 1,20 netto dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych z przeznaczeniem na dofinansowanie m³ ścieków.
W upoważnieniu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych zawarto zapis
 
upoważniający mnie do tych czynności, gdyż brak tych środków spowodowałby
 
ograniczenie  lub zaprzestanie działalności jednostek organizacyjnych finansowanych z 
 
budżetu.
 
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodnych - świadczy niezbędne usługi dla ludności i jednostek organizacyjnych gminy tj. wywozy nieczystości stałych, płynnych, drobne remonty. Ponadto zajmuje się omiataniem miasta, utrzymaniem zieleni,  utrzymaniem w należytym stanie mieszkań komunalnych.
Zakład ten zajmuje się również sprzedażą wody i oczyszczaniem ścieków.
W budżecie na 2012 rok zakładamy, że przychody tego zakładu stanowić będą  2.600.000,00 zł.
- czynsze mieszkaniowe 175.400,00 zł,
- wpływy za świadczone usługi 985.000,00 zł,
- wpływy za wodę 889.200,00 zł,
- odpłatność za ścieki  400.000,00 zł,
- dotacje netto budżetu gminy 110.400,00 zł,
- odsetki 40.000,00
Instytucje kultury
W ramach środków pozabudżetowych finansowane są zadania z zakresu kultury i sztuki.
Kultura i sztuka to jednostki organizacyjne kultury. W dziale tym praktycznie cała działalność finansowana jest z budżetu gminy.
Dla działających dwóch bibliotek przewidziana jest dotacja w kwocie 280.000,00 zł, która zabezpieczy wynagrodzenie i pochodne, niezbędne środki rzeczowe i zakup książek.
Gminny Ośrodek Kultury otrzyma 350.000,00 zł dotacji z budżetu gminy i wypracuje
30.000,00 zł dochodów własnych - wpłaty z imprez, filmy.
Przy GOK-u działają: chór, orkiestra dęta, których to działalność związana jest z kosztami jednostki.
W chwili obecnej wiemy, że będzie brakowało środków na oświatę, gospodarkę komunalną
 
i inwestycje. Potrzeby w tym zakresie przekraczają nasze możliwości finansowe, ale będą
 
podejmował działania by pozyskać środki z zewnątrz.
 
W załączeniu przekazuję informację o pobranych kredytach komercyjnych
 
długoterminowych i terminach spłat w/g przewidywanego wykonania na 31 grudnia 2011
 
roku.
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2012 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych
w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za usługi komunalne - wywóz nieczystości płynnych świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wys
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2011 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
w sprawie zatwierdzenia konkursów na dyrektorów szkół i przedszkola
w sprawie określenia regulaminu komisji konkursowych powołanych przez Burmistrza Gminy Zagórów do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: 1. Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie 2. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w
w sprawie powołania składu komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łukomiu
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Trąbczynie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2010 rok
w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie ustalenia rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Zagórowie, które są i nie są otwierane w Sekretariacie Urzędu
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok