2011r.

Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 20.10.2011r.

ZARZĄDZENIE NR 39/2011
BURMISTRZA GMINY ZAGÓRÓW
z dnia  20 października 2011 roku
w sprawie powołania komisji  konkursowej rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, zarządzam co następuje:        
§ 1.
Powołuje się komisję konkursową w składzie:
1.    Alina Kmieć - przewodniczący,
2.    Marta Matyjaszek - z-ca przewodniczącego,
3.    Zofia Kieliszkowska- członek,
4.    Irena Gizel - członek,
5.    Elżbieta Pechman - przedstawiciel organizacji pozarządowej.
§ 2.
Wobec osób wchodzących w skład Komisji mają zastosowanie przepisy art. 15 ust. 2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).
§ 3.
1. Komisja Konkursowa , zwana dalej Komisją , jest zespołem doradczo opiniującym     powoływanym przez Burmistrza do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań  
    publicznych. 2. Prace Komisji organizuje i prowadzi jej posiedzenia przewodniczący w razie jego   
    nieobecności zastępca przewodniczącego. 3. Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
 
§ 4
    Do zadań Komisji należy:
1.    Analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia  
      o otwartym konkursie ofert
2.     Przedstawienie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami
§ 5
Traci moc zarządzenie nr 4/2009 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 16.01.2009 r.      w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zagórów.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2012 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych
w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za usługi komunalne - wywóz nieczystości płynnych świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wys
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2011 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
w sprawie zatwierdzenia konkursów na dyrektorów szkół i przedszkola
w sprawie określenia regulaminu komisji konkursowych powołanych przez Burmistrza Gminy Zagórów do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: 1. Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie 2. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w
w sprawie powołania składu komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łukomiu
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Trąbczynie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2010 rok
w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie ustalenia rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Zagórowie, które są i nie są otwierane w Sekretariacie Urzędu
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok