2007r.

Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 01.08.2007.

 
 
 
 
 
Zarządzenie  Nr 23/2007
Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 01.08.2007 r.
 
 
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na  Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Michalinowie Oleśnickim,  w tym dzieci na wózkach inwalidzkich, oraz dowóz  i  odwóz  dzieci do klasy "0" w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie.
 
 
Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 ze zm. ) zarządza co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję Przetargową do oceny ofert przetargowych w następującym składzie :
 
Roman Kulterman                          - przewodniczący
Irena Gizel                                      - członek
Dariusz Durczak                             - członek
 
§ 2
 
Komisja przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia, ocenia oferty oraz proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
 
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 
 
 
 
 
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wizji lokalnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
W sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów zawierających wiadomości tajemnicy służbowej, pozostających na stanie kancelarii tajnej Urzędu Miejskiego, a które na podstawie ustawy z dnia 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych art. 86
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Michalinowie Oleśnickim, w tym dzieci na wózkach
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2007 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na remont ulic Kasztanowej, Lipowej i Wierzbowej w Zagórowie
w sprawie: regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myszakówku
w sprawie: regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazińsku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu w kwocie 700.000,00 zł na sfinansowanie budowy przedszkola w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w sytuacji wystąpienia skażenia promieniotwórczego
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy
w sprawie zatwierdzenia cen za usługi sprzętu ZGKiUW w Zagórowie
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2006 rok
w sprawie odwołania Pana Włodzimierza Chmielewskiego ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/2006 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 3 marca 2006r. w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zagórów
w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej