2006r.

Zarządzenie Nr 39/2006 z dnia 31.08.2006.

ZARZĄDZENIE NR 39/2006
Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów
z dnia 31 sierpnia 2006 roku
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
 
 
             Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U.  z 2005r. Nr 249 poz. 2104 / i § 14 pkt 1 i 2 Uchwały
Nr XXVII/151/2005 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 rok , zarządzam co następuje:
 
                                                                      § 1
 
W uchwale Nr XXVII/151/2005  z dnia 28 grudnia 2005 roku Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 rok, w Uchwale Nr XXVIII/159/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku Rady Miejskiej Zagórowa, w Uchwale Nr XXIX/164/2006 Rady Miejskiej Zagórowa z 27 kwietnia 2006 roku, w Uchwale Nr XXX/169/2006 z dnia 19 maja 2006 roku, w Uchwale Nr XXXI/172/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku, w Zarządzeniu Nr  4/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku, w Zarządzeniu Nr 12/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów z dnia 31 marca 2006 roku, w Zarządzeniu Nr 23/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów z dnia 31 maja 2006 r. , w Zarządzeniu Nr 27/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów z dnia 30 czerwca 2006 r. i w Zarządzeniu Nr 35/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów z dnia 31 lipca 2006r., wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W §  1 uchwala się dochody budżetu w wysokości 16.026.800,00
     w tym:
-    dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł.- 80.000,00
-    dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę
      zł.-  2.278.360,00
-    dotacje na zadania własne gminy na kwotę zł.- 521.326,00
-    dotacje z funduszy celowych na kwotę zł.- 60.300,00
zastępuje się:
Uchwala się dochody budżetu w wysokości zł.- 16.119.331,00
w tym:
-    dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę
       zł.- 2.285.360,00
-    dotacje na zadania własne gminy na kwotę zł.- 606.857,00
tj. zwiększa się o kwotę zł.- 92.531,00
w tym:
-    dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę
       zł.- 7.000,00
-    dotacje na zadania własne gminy o kwotę zł.- 85.531,00
Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
2. W § 2 uchwala się wydatki budżetu w wysokości zł.- 17.362.110,00
w tym:
-    na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę zł.- 2.278.360,00
-    na zadania własne gminy na kwotę zł.- 521.326,00
-    na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł.- 80.000,00
-    na zadania funduszy celowych zł.- 60.300,00
zastępuje się:
Uchwala się wydatki budżetu w wysokości zł.- 17.454.641,00
w tym:
      -     na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę zł.- 2.285.360,00
-    na zadania własne gminy na kwotę zł.- 606.857,00
tj. zwiększa się o kwotę zł.- 92.531,00
w tym:
      -    na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę zł.- 7.000,00
-    na zadania własne gminy o kwotę zł.- 85.531,00
Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
3. W § 3 uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne zł.- 3.074.385,00
Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
4. W § 8 plan dochodów i wydatków na zadania zlecone określone w załączniku Nr 9 zmienia się w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do Zarządzenia Nr 39/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku
 
Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów
 
 
 
 
Do budżetu wprowadzono:
-    środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zł.- 10.050,00,
-    wypłata zasiłków stałych zł.- 7.000,00
-    dożywianie w szkołach zł.- 75.481,00
Dokonano zmian w paragrafach i rozdziałach w ramach działu zabezpieczając środki na wykonanie zadań.
 
 
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych na przebudowę drogi gminnej Myszakówek - Koszelewska Łąka.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych na Dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Michalinowie Oleśnickim i klasy "0" w Zagórowie.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych na Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Adamierz
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2006 r.
w sprawie określenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego bhp oraz szczegółowych programów instruktażu w zakresie bhp i ppoż.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych pod nazwą: "Remont drogi gminnej Osiny - Łazy"
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazińsku
w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łukomiu
w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych na : 1. Udzielenie kredytu krótkoterminowego. 2. Udzielenie kredytu długoterminowego.
w sprawie: regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łukomiu, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazińsku i Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie
w sprawie organizacji stałego dyżuru , Burmistrza Gminy Zagórów na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Gminy Zagórów w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a tak
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na : "Remont elewacji budynków komunalnych"
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na : "Remont drogi gminnej Osiny-Łazy"
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach : "Naprawa dróg gruntowych żużlem paleniskowym"
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu na : "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w Zagórowie"
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach : 1. Przebudowa ulicy Pyzderskiej 2. Przebudowa ulicy Lidmanowskiego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach : 1. Budowa placów parkingowo - rekreacyjnych "Centrum wsi w miejscowości Trąbczyn" 2. Zagospodarowanie terenu szatą roślinną z elementami małej architektury "Skwer na D
w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zagórów
w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Modernizacja kotłowni węglowej "w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Dowóz dzieci "w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie