2005 r.

Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 15.03.2005.

                                 Z A R Z Ą D Z E N I E    NR  6/2005
 
                                BURMISTRZA   GMINY   ZAGÓRÓW
                              
                                     z dnia  15  marca  2005r.
 
 
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów.
 
 
Na podstawie art.70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela / D. U. z 1997 r. Nr 56 poz.357 z późn.  zm./ i § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. W sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów  i trybu przyznawania tych środków, / D.U. Nr 46 poz. 430 / zarządzam co następuje:
 
 
                                                          § 1
 
 
  1. Ustala się wysokość środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005  w kwocie 1%  planowanych rocznych środków przeznaczonych na  wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj.   31.200,-/ słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych /
  2. Dysponentami środków określonych  w pkt. 1 są dyrektorzy szkół i przedszkola. 
                                                         
 
                                                            § 2
 
1.    Ustala się , że dofinansowaniem ze środków określonych w § 1 objęte są następujące
      formy doskonalenia :
  1. szkolenie rad  pedagogicznych
  2. organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji dla nauczycieli
  3. udział nauczycieli w warsztatach metodycznych i konferencjach szkoleniowych
 
2.    Wysokość środków wydatkowanych na formy określone w pkt. 1 winna stanowić  70% środków określonych   § 1 będących w dyspozycji dyrektora szkoły.
 
                                                          
                                                            § 3
 
    Pozostałą część środków tj. 30 % przeznacza się na indywidualną pomoc dla nauczyciela tj. na :
       - refundację opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
         -  opłaty za kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe.
 
 
                                                          § 4
 
 
  1. Pomoc wskazana w § 3 obejmuje wyłącznie nauczycieli  doskonalących się zawodowo na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły , zgodnego z potrzebami kadrowymi szkoły określonymi w programie rozwoju szkoły.
  2. Z pomocy określone w § 3  nauczyciel  może skorzystać tylko jeden raz w ciągu 5 lat pracy w danej szkole .      
 
 
 
                                                         § 5
 
 Środki nie wykorzystane zgodnie z potrzebami określonymi w § 2 i 3 mogą być przeznaczone na zakup pomocy szkolnych  między innymi sprzętu komputerowego , oprogramowania informatycznego , urządzeń i materiałów kopiujących itp.
                                                  
 
                                                   § 6
 
 
Wykonanie zarządzenia powierzam  Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół .
 
                  
 
                                                   § 7
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych gminy.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Dostawę samochodu osobowego "w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
dot. powołania komisji do dokonania odbioru inwestycji - remont rowu szczegółowego i kolektora w Trąbczynie
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2006 rok .
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Dostawę sprzęt komputerowego i oprogramowania" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : 1. Remont drogi gminnej Nowa Wieś Zalesie , 2. Odwodnienie ulicy Limanowskiego w Zagórowie w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa rowu w miejscowości Trąbczyn" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania obwodwych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań administracynych i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zaliczek alimentacyjnych
w sprawie rozliczenia kosztów usług bhp
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2005r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "rozbudowę budynku Gimnazjum nr 1 w Zagórowie "w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania Komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku ulewy na terenie sołectw Trąbczyn, Nowa Wieś, Osiny, Łazy, Mariantów, Zalesie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa drogi gminnej Zagórów - Oleśnica" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego
w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie usługi komunalne
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i wyboru oferty na :"Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2004 rok
w sprawie obniżenia wartości sprzedażnej nieruchomości po byłym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w konkursie na realizację zadań publicznych - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu na zakup okularów na stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe