2005 r.

Zarządzenie Nr 5/2005 z dnia 28.02.2005.

ZARZĄDZENIE NR 5/2005
Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów
z dnia 28 lutego 2005 roku
 
 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
 
 
 
         Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U.  z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. / i § 14 pkt 1 i 2  Uchwały Nr XIX/104/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005 rok , zarządzam co następuje:
 
 
                                                                      § 1
 
 
W uchwale Nr XIX/104/2004 roku z dnia 28 grudnia 2004 roku Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005 rok, w uchwale Nr XX/111/2005  z dnia 22 lutego 2005 roku Rady Miejskiej Zagórowa wprowadza się następujące zmiany :
 
1. W §  1 uchwala się dochody budżetu w wysokości 14.767.779,00
     w tym:
-    dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł.- 63.000,00
-    dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę
      zł.-  2.039.945,00
-     dotacje na zadania własne gminy na kwotę zł.- 119.100,00
zastępuje się:
Uchwala się dochody budżetu w wysokości zł.- 14.767.779,00
w tym:
-    dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę
      zł.- 1.934.445,00
-    dotacje na zadania własne gminy na kwotę zł.- 224.600,00
 
 
Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
2. W § uchwala się wydatki budżetu w wysokości zł.- 12.981.643,00
w tym:
-    na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę zł.- 2.039.945,00
-    na zadania własne gminy na kwotę zł.- 119.100,00
-    na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł.- 63.000,00
 
 
 
zastępuje się:
Uchwala się wydatki w wysokości zł.- 12.981.643,00
w tym:
-    na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę zł.- 1.934.445,00
-    na zadania własne gminy zł.- 224.600,00
 
Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
3. W § 9 planu dochodów i wydatków na zadania zlecone określonych w załączniku Nr 10 zmienia się w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
 
 
§ 2
 
 
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do Zarządzenia Nr 5/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku
 
Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów
 
 
 
 
 
Zmniejsza się budżet w zadaniu zleconym o kwotę zł.- 105.500,00 a zwiększa się dofinansowanie zadań własnych - Ośrodek Pomocy Społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego. Zmienia się plan w rozdziałach i paragrafach dostosowując pomoc społeczną i oświatę do potrzeb.
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych gminy.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Dostawę samochodu osobowego "w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
dot. powołania komisji do dokonania odbioru inwestycji - remont rowu szczegółowego i kolektora w Trąbczynie
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2006 rok .
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Dostawę sprzęt komputerowego i oprogramowania" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : 1. Remont drogi gminnej Nowa Wieś Zalesie , 2. Odwodnienie ulicy Limanowskiego w Zagórowie w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa rowu w miejscowości Trąbczyn" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania obwodwych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań administracynych i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zaliczek alimentacyjnych
w sprawie rozliczenia kosztów usług bhp
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2005r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "rozbudowę budynku Gimnazjum nr 1 w Zagórowie "w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania Komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku ulewy na terenie sołectw Trąbczyn, Nowa Wieś, Osiny, Łazy, Mariantów, Zalesie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa drogi gminnej Zagórów - Oleśnica" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego
w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie usługi komunalne
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i wyboru oferty na :"Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2004 rok
w sprawie obniżenia wartości sprzedażnej nieruchomości po byłym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w konkursie na realizację zadań publicznych - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu na zakup okularów na stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe