2004 r.

Zarządzenie Nr 13/2004 z dnia 15.06.2004r.

Zarządzenie Nr 13 / 2004
Burmistrza Gminy Zagórów z dnia  
               15.06.2004 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szetlewku.
Na podstawie art.5 c i 36 a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty /Dz.U. z 1996r Nr 67 póz. 329 z późn. zm./ zrządzam co następuje:
§1
Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szetlewku w następującym składzie:
l .Trzej przedstawiciele organu prowadzącego szkołę w osobach:
- Włodzimierz Chmielewski - Zastępca Burmistrza
- Alina Kmieć               - Sekretarz Gminy
- Irena Gizel              - Kierownik ZEAS.
2. Trzej przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny :
- Elżbieta Tomaszewska
- Irena Muszyńska
- Krzysztof Paluszkiewicz
3. Dwaj przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Jolanta Różańska
- Małgorzata Marcjan.
4. Dwaj przedstawieciele rodziców:
- Iwona Mazurek
- Marzena Olejniczak.
5. Przdstawiciel zakładowej organizacji związkowej:
- Elżbieta Pechman.
§2
Przewodniczącym Komisji jest przedstawiciel organu prowadzącego szkołę:
- Włodzimierz Chmielewski.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 36 zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005r.
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2005 rok
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - skontrum zdawczo - odbiorczego w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Zagórowie - Filia w Trąbczynie
w sprawie planu i metod dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - skontrum zdawczo - odbiorczego w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Zagórowie - Filia w Łukomiu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa ulicy Targowej" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Remont boiska szkolnego" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w dniu 30.06.04r. na: 1. udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego, 2. udzielenie kredytu inwestycyjnego krótkoterminowego.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektorów Szkół Podstawowych w Kopojnie i Szetlewku.
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopojnie
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szetlewku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - skuntrum zdawczo - odbiorczego w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Zagórowie - Filia w Kopojnie.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na:"Remont i modernizację Szkoły Podstawowej w Łukomiu"
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamenru Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
w sprawie upioważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2003 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego - procedura uproszczona.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na :"Budowę sieci wodociągowej z przyłączami" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego - procedura uproszczona.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Budowę drogi gminnej"
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.