Sprawozdania z realizacji programów współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi

2018 rok

 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.