Sprawozdania z realizacji programów współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi

2016 rok

 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.