Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

Gmina Zagórów współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) i corocznie uchwalanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Współpraca opiera się na zasadach:
 • pomocniczości,
 • suwerenności stron,
 • partnerstwa,
 • efektywności, uczciwej konkurencji,
 • jawności,
 
i przybiera formy
 
 • powierzania - finansowana jest realizacja wykonywanego zadania,
 • wsparcia - dofinansowana jest realizacja wykonywanego zadania,
 • umowy partnerstwa,
 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
 • tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów gminy,
ˇ    konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
ˇ    zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej.
 
Zlecanie zadań publicznych odbywa się głównie w trybie otwartych konkursów ofert lub w trybie art. 19a ustawy - tzw. małych grantów.
 
Realizacja zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert , tzw. małe granty wymaga spełnienia następujących warunków:
 • musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym,
 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000 zł.,
 • termin realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni,
 • łączna kwota środków finansowych przekazywanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu  w art. 3 ust 3, w danym roku kalendarzowym , nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 • wysokość środków finansowych przekazywanym w tym trybie nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez podmioty programu.
O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Burmistrz Gminy Zagórów, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.
Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, należy załączyć:
ˇ    kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).