Wydanie książki: "Zabite Trio Beethovena" - dramat

 

 

Zagórów, 05.07.2016 r.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nazwa zadania publicznego:

                               Wydanie książki: „ Zabite Trio Beethovena"

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

FUNDACJA ZAGÓROWIAN „PRO MEMORIA"

 

Termin realizacji zadania:

 12.07.2016 r. - 10.10.2016 r.

                

Wysokość wsparcia finansowego zadania publicznego:

  - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy zgłaszać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w formie pisemnej w terminie do 11 lipca 2016 r.

               

 

 

 

                                                                                         BURMISTRZ GMINY ZAGÓRÓW

                                                                                                    /-/ Wiesław Radniecki