Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży- „Półkolonie w Oratorium”

 

Zagórów, 24.01.2017 r.

 

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nazwa zadania publicznego:

 

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:
Stowarzyszenie Oratorium im. Poznańskiej Piątki w Lądzie

 

Termin realizacji zadania:
06.02.2017 r. - 10.02.2017 r.

 

Wysokość wsparcia finansowego zadania publicznego:
  - 1.290 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy zgłaszać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w formie pisemnej w terminie do 31 stycznia 2017 r.

 

 

                                                                                         BURMISTRZ GMINY ZAGÓRÓW
                                                                                                    /-/ Wiesław Radniecki