Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

Burmistrz Gminy Zagórów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Kandydatem na członka komisji konkursowej może być osoba, która:

  1.  reprezentuje organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy i nie bierze udziału w konkursie,
  2.  korzysta z pełni praw obywatelskich,

Praca w komisji konkursowej jest nieodpłatna.

Lista kandydatów na członków komisji konkursowej zostanie przedłożona Burmistrzowi Gminy Zagórów, który podejmie ostateczną decyzję o składzie komisji w formie zarządzenia.

Zgłoszenia osób do pracy w komisji należy zgłaszać w terminie do dnia 2 marca 2020 roku, pisemnie na adres Urząd Miejski w Zagórowie ul. Kościelna 4 62-410 Zagórów lub drogą elektroniczna na adres: umg@zagorow.pl

 

                                                                                                       BURMISTRZ

                                                                                                 /-/ Roman Kulterman