Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2016r.

 

 

Zagórów, 05.01.2016 r.

SA.524.1.2016

BURMISTRZ GMINY ZAGÓRÓW

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U.  2014, poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej

Zagórowa z dnia  29 października 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Zagórów

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego

na 2016 rok

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

 I Zadanie:

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

  Wsparcie zadań zgłoszonych do realizacji obejmuje takie działania jak:

  • Organizacja szkoleń, konkursów, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu

lokalnym,

Planowana kwota dotacji wynosi - 93.000 zł.

 Wydatki poniesione w 2015 roku - 86.000 zł.

          

II Zadanie:

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO            

Wsparcie zadań zgłoszonych do realizacji obejmuje takie działania jak:

  • Organizowanie imprez kulturalnych, dyskusji, prelekcji

Planowana kwota dotacji wynosi - 2.000 zł.

 Wydatki poniesione w 2015 roku -0 zł.

 

III Zadanie:

DZIAŁANOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Wsparcie zadań zgłoszonych do realizacji obejmuje takie działania jak:

  • Wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • Organizacja ogólnopolskich akcji społecznych,

Planowana kwota dotacji wynosi - 5.000 zł.

 Wydatki poniesione w 2015 roku -4.000 zł.

 

III Zasady przyznawania dotacji:

1.  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Zagórów.

 2. Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane 

     w postępowaniu konkursowym.

3.    W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielania dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do złożenia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

 

IV Termin i warunki realizacji zadania:

1.    Zadania zgłoszone do konkursu realizowane będą od 10.02.2016r. do 31.12.2016r.

2.    Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.    Otrzymanej dotacji oferent nie może przekazywać osobom trzecim w formie darowizny.

4.    Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana w szczególności na: wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, wynagrodzenie pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego, działalność polityczną i religijną.

5.    Wymaga się, by oferent po zakończeniu zadania złożył sprawozdanie merytoryczne

      i finansowe  w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta.

 

V Termin składania ofert:

Kompletne oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2016  r., w sekretariacie  Urzędu  Miejskiego w  Zagórowie ul. Kościelna 4 lub nadesłać pocztą pod w/w adres. 

Każdy z podmiotów uprawnionych może złożyć tylko jedną ofertę.

 

VI Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1.    Oferty należy składać na formularzu ofertowym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy

      i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru

 umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania

 tego zadania (Dz.U. 2011, Nr 6, poz.25).

2.    Do oferty należy dołączyć:

1)    Obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotów, które po raz pierwszy składają ofertę lub nastąpiła jego zmiana,

2)    Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, rejestracji organizacji, zawierający aktualne dane ze wskazaniem osób do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania,

3.    Oferty rozpatrzone zostaną do 10 dni od daty końcowego terminu składania ofert. 

4.    Komisja Konkursowa zobowiązana jest do przedstawienia Burmistrzowi Gminy Zagórów stanowiska wobec wszystkich ofert, wraz z protokołami z posiedzeń Komisji Konkursowej.

5.   Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Gminy Zagórów.

6.    Informacje o złożonych ofertach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zagorow.pl, na stronie internetowej www.zagorow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

7.   Kryteria oceny ofert:

- Merytoryczna wartość i możliwość realizacji zadania publicznego.

- Dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

- Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego

- Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji tego typu projektów, (rzetelność, terminowość  

  oraz sposób rozliczania środków otrzymanych na realizację zadań publicznych w latach   

  poprzednich)

      

VII Pozostałe informacje

1.  Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela   

     Sekretarz Gminy tel.(063) 2748810

2.  Burmistrz Gminy Zagórów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany  

     zakresu zadania.

                                                                                                 

 

 

 

BURMISTRZ GMINY ZAGÓRÓW

/-/ Wiesław Radniecki