Nazwa, dane adresowe

 

 

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Miasta i Gminy w Zagórowie to jednostka organizacyjna obsługująca szkoły pod względem finansowo - księgowym na terenie Gminy Zagórów.

 

Od 1 stycznia 2017 r. zamiast "ZEAS" działa Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych Gminy Zagórów, tzw. "CUW"

 

CUW zatrudnia 4 pracowników:

Joanna Kempińska - Kierownik, tel. (63) 274 88 22

Renata Karwecka - główny księgowy, tel. (63) 274 88 21

Wanda Król - inspektor ds. finansowo - płacowych, tel. (63) 274 88 23

Katarzyna Bernat - podinspektor ds. finansowych, tel. (63) 274 88 21

Magdalena Przybylska - pomoc administracyjna, tel. (63) 274 88 23

 

Dane adresowe:

Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych Gminy Zagórów

ul. Kościelna 4

62 - 410 Zagórów

Tel. (63) 274 88 22

E - mail: cuw_umg@zagorow.pl

 

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a)  administratorem danych osobowych jest, Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych Gminy Zagórów ul. Kościelna Nr 4, (62-410) Zagórów.
Dane kontaktowe: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych Gminy Zagórów ul. Kościelna Nr 4, (62-410) Zagórów  tel. 632748821-3, fax.632748811, e-mail; cuw_umg@zagorow.pl

b)  dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: b.jankowiak@polguard.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych  Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych Gminy Zagórów ul. Kościelna Nr 4, (62-410) Zagórów.

c)  dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

d)  podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze  zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

e)  dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

f)   okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

g)  osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h)  osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i)   podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

 

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016)(RODO), informujemy iż:

a)   administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych Gminy Zagórów, ul. Kościelna 4, (62-410) Zagórów
Dane kontaktowe: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych Gminy Zagórów , ul. Kościelna Nr 4, (62-410) Zagórów, tel. 632748821-3, fax. 632748811, email: cuw_umg@zagorow.pl

b)   dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: b.jankowiak@polguard.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych Gminy Zagórów, ul. Kościelna 4, (62-410)Zagórów

c)   dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

d)   podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

e)   dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

f)   okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).

g)   osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h)   osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i)   podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia skargi lub wniosku. W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek nie będzie procesowana.

 

 

 

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania  Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw.
Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw.