Podstawa prawna działania

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie

 
 
Uchwała Nr XVIII/77/96
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia  10 kwietnia 1996r.
 
 
w sprawie  połączenia zakładów budżetowych tj. Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zagórowie i Zakładu Usług Wodnych w Zagórowie w zakład budżetowy o nazwie "Zakład  Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie".
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74/  uchwala się , co następuje:
 
 
§ 1
 
  1. Dokonuje się połączenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zagórowie i Zakładu Usług Wodnych w Zagórowie w zakład pod nazwą: " Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie" .
  2. Majątki połączonych zakładów stają się majątkiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie.
  3. Pracownicy łącznych zakładów stają się z dniem 1 kwietnia 1996 r. pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie.
 
§ 2
 
Siedzibą zakładu jest miasto Zagórów.
 
§ 3
 
Nowo utworzonemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie nadaje się Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 
Tracą moc uchwały:
  1. Nr XXII/69/91 Rady Miejskiej w Zagórowie z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zagórowie".
  2. Nr XXII/70/91 Rady Miejskiej w Zagórowie z dnia 27 listopada 1991r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą " Zakład Usług Wodnych".
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Zagórów.
 
 
 
 
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 1996 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zagórowie.
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
          Konieczność połączenia dotychczasowych zakładów tj. Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Zakładu Usług Wodnych  podyktowana jest między innymi następującymi względami :
-    usprawnieniem zarządzania  i egzekwowaniem odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie zakładem,
-    zwiększeniem efektywności i jakości świadczeń i usług wykonywanych przez zakład,
-    zmniejszeniem kosztów funkcjonowania zakładu.
Przed datą połączenia zakładów dokonano spisów  inwentaryzacyjnych ich majątków, który to następnie zostanie w całości przejęty przez powstały zakład.
Mając powyższe na uwadze podjęcie wymienionej uchwały uważa się za celowe i w pełni zasadne.
 
 
 
 
Uchwała Nr XXXV/246/2016 z dnia 29 października 2010 r. zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie - pobierz
 
Uchwała Nr XIV/119/2016 z dnia 14 września 2016 r.  zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie - pobierz