Zamówienia publiczne

 
 
Dariusz Durczak - Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. (63)  274-88-324; email: zp_umg@zagorow.pl
 ____________________________________________________
 

 

Do zadań stanowiska ds. zamówień publicznych  należy:

1. prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych w tym  m. in.:

1)     przygotowywanie ogłoszeń o wszczęciu i zakończeniu postępowania,

2)     przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3)     obsługa komisji przetargowej,

4)     sporządzanie protokołów z prowadzonych postępowań,

5)     prowadzenie procedur protestacyjno – odwoławczych,

2. koordynowanie pracy samodzielnych stanowisk pracy i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie udzielania zamówień publicznych,

3. prowadzenie rejestru:

1)     ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,

2)     wydanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymanych ofert,

3)     udzielonych przez miasto zamówień publicznych,

4. opracowywanie w porozumieniu z radcą prawnym Urzędu – typowych projektów umów w zakresie zamówień publicznych,

5. prowadzenie spraw z zakresu inwestycji własnych i remontów kapitalnych Gminy dotyczących:

1)     dróg, ulic i chodników, mostów i przepustów,

2)      zaopatrzenia w wodę,

3)     oświetlenie ulicznego,

4)     kolektorów deszczowych,

5)     kanalizacji sanitarnej,

6. przygotowywanie i opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów do instytucji zarządzających funduszami europejskimi,

7. prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

8. wydawanie zezwoleń na umieszczanie urządzeń reklamowych, ustalanie i pobieranie za nie opłat,

9. wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego, a także orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do poprzedniego stanu w razie jego naruszenia w odniesieniu do dróg gminnych,

10. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem ograniczeń, bądź zamykaniem dróg  i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

11. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

12. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i obsługą wniosków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

13. czuwanie nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie, a w szczególności:

1)     nadzorowanie systematycznej konserwacji i przeglądów podręcznego sprzętu  p. pożarowego,

2)     zgłaszanie Sekretarzowi Gminy wszelkich spostrzeżeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego.