Sprawy mieszkaniowe i zamówienia publiczne

 

 
Karol Wiśniewski - Inspektor ds. mieszkaniowych i zamówień publicznych
tel. (63)  274-88-24; email: ik_umg@zagorow.pl
 ____________________________________________________
 

Do zadań stanowiska ds. mieszkaniowych i zamówień publicznych należą sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, a w szczególności:

1. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,

2.obsługa programu RADIX EBUD+.

3. przygotowywanie propozycji stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe i prowadzenie spraw związanych z naliczaniem czynszu,4

4. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych,

5. wystawianie faktur za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawę gruntów pod działalność gospodarczą,

6. wyrażanie zgody na przebudowę lokalu,

7. zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego na użytkowy i odwrotnie,

8. nadzór i dokonywanie ocen utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy we właściwym stanie technicznym i sanitarno – porządkowym,

9. nadzór nad terminowym dokonywaniem przeglądów technicznych budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych,

10. koordynacja działalności służb gospodarki komunalnej w zakresie eksploatacji i remontów mieszkaniowego zasobu gminy

11. prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia komunalnego gminy,

12. przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnianie  w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

13. współpraca z Zarządami i Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych,

14. prowadzenie egzekucji dotyczącej czynszu za najem lokali i usuwania skutków samowoli lokalowej,

15. prowadzenie spraw z zakresu inwestycji własnych i remontów kapitalnych gminy dotyczących:

1)     budynków komunalnych,

2)     szkół i przedszkoli,

3)     obiektów kultury, sportu i zdrowia

4)     odnowy wsi,

5)     dróg, ulic i chodników, mostów i przepustów,

6)     zaopatrzenia w wodę,

7)     oświetlenie ulicznego,

8)     kolektorów deszczowych,

9)     kanalizacji sanitarnej,

16. przygotowywanie i opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów do instytucji zarządzających funduszami europejskimi,

17. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej:

1)     prowadzenie ewidencji parków, skwerów, lasów komunalnych,

2)     nadzór nad istniejącymi i urządzanie nowych terenów zieleni miejskiej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

3)     zagospodarowanie terenów nie przeznaczonych pod zabudowę poprzez nasadzanie na nich roślinności dostosowanej do otoczenia,

18. współpraca z osobą zatrudnioną na stanowisku ds. zamówień publicznych,

19. prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych w tym  m.in.:

1)     przygotowywanie ogłoszeń o wszczęciu i zakończeniu postępowania,

2)     przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3)     obsługa komisji przetargowej,

4)     sporządzanie protokołów z prowadzonych postępowań,

5)     prowadzenie procedur protestacyjno – odwoławczych,

20. koordynowanie pracy samodzielnych stanowisk pracy i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie udzielania zamówień publicznych.

21. prowadzenie rejestru:

1)     ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,

2)     wydanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymanych ofert,

3)     udzielonych przez miasto zamówień publicznych,

22. prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro,  a w szczególności:

1)     sporządzanie dokumentacji,

2)     sporządzanie sprawozdań,

3)     weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzanej w postępowaniach o zamówienia publiczne.

23.  opracowywanie w porozumieniu z radcą prawnym Urzędu – typowych projektów umów w zakresie zamówień publicznych,

24.  zastępowanie pracowników Referatu Inwestycyjno – Komunalnego w czasie ich nieobecności, w szczególności zastępowanie pracownika na stanowisku ds. zamówień publicznych.

25. podejmowanie działań w zakresie inwestycji kultury fizycznej i sportu oraz modernizacji  bazy sportowej i rekreacyjnej,

26. sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, w tym w szczególności dokonywanie okresowych kontroli placów zabaw,

27. planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie miasta   i gminy,

28. współpraca z zakładem energetycznym i spółką oświetleniową w zakresie świadczenia  usług inwestycyjnych, remontowych i innych na rzecz mieszkańców,

29. sporządzanie sprawozdań z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska,

30. nadzór nad utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej oraz pracami w zakresie  dekorowania miasta na święta, uroczystości itp.

31. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez gminę.