Referat Inwestycyjno-Komunalny

 

Tomasz Jabłoński - Kierownik tel. (63) 274 88 07;  
Eliza Adamiak - Inspektor ds. ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego tel. (63) 274 88 08; 
Maciej Ruciński -  Specjalista ds. ochrony środowiska tel. (63) 274 88 08; 
Dariusz Durczak - Inspekor ds. zamówień publicznych tel. (63) 274 88 24; 
Karol Wiśniewski - Inspektor ds. mieszkaniowych i zamówień publicznych tel. (63) 274 88 24  
Magdalena Andrzejak - Inspektor ds. działalności gospodarczej i gospodarki odpadami tel. (63) 274 88 09; 
Dariusz Kuczmaszewski - Inspektor ds. gospodarki gruntai i rolnictwa tel. (63) 274 88 09; 
 
 
1. Referatem Inwestycyjno – Komunalnym kieruje Kierownik, zapewniając właściwe  jego funkcjonowanie.
2. Kierownik referatu zapewnia zgodne z prawem wykonywanie przypisanych referatowi zadań i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność przed Burmistrzem.
3.Kierownikowi referatu przypisane są w szczególności następujące zadania:

1)     przygotowywanie materiałów wyjściowych do planów zagospodarowania przestrzennego Gminy a w szczególności:

1)     analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

2)     ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania,

3)     ocena aktualności studium i planów miejscowych,

4)     przygotowywanie uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5)     ewidencjonowanie wniosków dotyczących zmian obowiązujących planów,

6)     dokonywanie analizy zasadności zgłoszonych wniosków o zmianę ustaleń planów miejscowych,

7)     sporządzanie ogłoszeń i obwieszczeń oraz ich publikowanie,

8)     nadzorowanie prawidłowości realizacji procedury formalno – prawnej związanej z opracowywaniem planów miejscowych, uzgadnianie i opiniowanie projektów planów i studium,

9)     wykładanie projektu planu i prognozy do publicznego wglądu,

10) przedstawianie Wojewodzie dokumentacji planistycznej w celu oceny zgodności  z przepisami prawnymi i wymogami  publikacji,

11) udostępnianie studiów i planów miejscowych do wglądu,

12) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

13) wydawanie postanowień w sprawie odmowy lub wydania zaświadczenia  o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określonych działek,

14) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi   z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2)     rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz  analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

3)     prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodno – prawnych  oraz wygasaniem, cofaniem lub ograniczaniem tych pozwoleń,

4)     prowadzenie spraw z zakresu bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Zagórów.

5)     bieżące uzupełnianie danych o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzjach celu publicznego i warunkach zabudowy w Systemie Informacji Przestrzennej.

6)     współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie w zakresie spraw związanych z :

      1) obsługą urządzeń wodno–kanalizacyjnych w Gminie Zagórów,

      2) analizą warunków technicznych na budowę przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,

      3) przyjmowaniem zgłoszeń i podejmowaniem działań zmierzających do usuwania                               

          awarii drogowych, wodnych i kanalizacyjnych,

      4) konserwacją i eksploatacją oczyszczalni ścieków i ujęć wody,

      5) sprawowaniem zarządu nad budowlami i urządzeniami infrastruktury technicznej Gminy,

4. Do wspólnych zadań wszystkich stanowisk wchodzących w skład referatu należy:

1)     sporządzanie wniosków do uprawnionych instytucji i organów dotyczących korzystania ze środków pomocowych i realizacji programów europejskich,

2)     prowadzenie spraw z zakresu inwestycji własnych i remontów kapitalnych gminy,

3)     opracowywanie programów, koncepcji techniczno – ekonomicznych i założeń techniczno – ekonomicznych dla inwestycji,

4)     przygotowywanie inwestycji od strony formalno – prawnej,

5)     przygotowywanie materiałów przetargowych na przygotowanie dokumentacyjne, wykonawstwo, nadzór i obsługę geodezyjną,

6)     przygotowywanie umów na opracowanie dokumentacji, wykonawstwo, nadzory i obsługę geodezyjną,

7)     kontrola realizacji umów oraz prac inwestycyjnych i ich koordynacja,

8)     rozliczanie zadań inwestycyjnych według zawartych umów,

9)     weryfikacja kosztów i faktur oraz uruchamianie ich płatności,

10) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem mienia powstałego w wyniku działalności inwestycyjnej,

11) prowadzenie sprawozdawczości dla GUS.