Ochrona środowiska

 

 
Maciej Ruciński - Specjalista ds. ochrony środowiska
tel. (63) 274-88-08; email: m.rucinski@zagorow.pl
_____________________________________________________________________
 
 

Do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska należy w szczególności:

 1. zamieszczanie informacji o środowisku w publicznych wykazach danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 2. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o posiadanych dokumentach i informacjach dotyczących środowiska
 3. udostępnianie na potrzeby społeczeństwa posiadanych opracowań, informacji i decyzji dotyczących środowiska,
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć. Sporządzanie w tym zakresie  ogłoszeń i obwieszczeń oraz ich publikowanie.
 5. prowadzenie spraw związanych z planami i programami dotyczącymi ochrony środowiska.
 6. przygotowywanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska.
 7. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska,
 8. promocja i propagowanie oraz realizacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej.
 9. zbieranie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
 10. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
 11. wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia.
 12. prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją.
 13. sporządzanie i przekazywanie informacji do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 14. prowadzenie spraw dotyczących programu „Czyste powietrze”.