Gospodarka Gruntami i Rolnictwo

 
 
Dariusz Kuczmaszewski - Inspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa
tel. (63) 274-88-09; email: d.kuczmaszewski@zagorow.pl
 __________________________________________________
 

Do zadań stanowiska ds. gospodarki gruntami i rolnictwa należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości – a w szczególności:

1. gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,

2. ustalanie wartości nieruchomości, cen i opłat za korzystanie z nich,

3. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy,

4. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

5. regulowanie spraw własnościowych nieruchomości,

6. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

7. dokonywanie inwentaryzacji mienia gminnego,

8. realizacja zadań i przygotowywanie informacji związanych ze stanem mienia komunalnego,

9. prowadzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,

10. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o podziale nieruchomości:

1)     wydawanie opinii w formie postanowień o zgodności wstępnych projektów podziałów nieruchomości z planem miejscowym,

2)     wydawanie decyzji zatwierdzającej podziały nieruchomości,

3)     ustalanie wysokości odszkodowania za działki gruntu przejęte z mocy prawa na własność gminy,

4)     współdziałanie w wydawaniu opinii o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym,

5)     tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim – zgodnie z   zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,

6)     wyposażanie gruntów wchodzących do zasobów w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu,

11. przygotowywanie materiałów geodezyjnych do sporządzania planów miejscowych  i studium,

12. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

13. zagospodarowanie wspólnot gruntowych, ochrony gruntów rolnych i leśnych:

1)     przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,

2)     wyłączania gruntów z produkcji,

3)     rolniczego wykorzystania gruntów,

4)     rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,

14.przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,

15. prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,

16. korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości,

17. ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,

 18. prowadzenie ewidencji należności i opłat z tytułu sprzedaży, wydzierżawiania, najmu bądź innych form korzystania z mienia komunalnego Gminy,

19. przygotowywanie i ewidencja umów dzierżawnych,

20. dokonywanie zmian w księgach wieczystych,

21. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i gospodarki rolnej,

22. współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie realizacji ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej,

23. organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

24. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i ochroną zabytków oraz wynikających z Gminnego Programu Ochrony Zabytków,

25. archiwizowanie danych na nośnikach informacji,

26. udział w pracach związanych ze spisem powszechnym i badaniami statystycznymi,

27. obsługa programu MKO+.