Działalność gospodarcza i gospodarka odpadami

 
 
 
Magdalena Andrzejak- Inspektor ds. działalności gospodarczej i gospodarki odpadami
Tel. (63) 274-88-09; email: epg_umg@zagorow.pl
 ____________________________________________________________
 

Do zadań stanowiska ds. działalności gospodarczej i gospodarki odpadami należy w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczeń o zmianie wpisu, decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
 2. wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu przez przedsiębiorców działalności gospodarczej,
 3. wydawanie odpisów, duplikatów i potwierdzeń kopii zaświadczeń o wpisie i zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. prowadzenie, kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów prawa zgodnie z ustawą prawo działalności gospodarczej,
 5. określanie cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami, a także określenie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,
 6. wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 7. ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych   i gastronomicznych,
 8. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich, ustalanie opłat targowych i sposobu ich poboru, opracowanie regulaminu targowisk,
 9. prowadzenie comiesięcznych uzgodnień opłat za sprzedaż stanowisk abonamentowych na placu targowym z księgowością analityczną,
 10. prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną, melioracją, a w szczególności z ustaleniem potrzeb w tym zakresie, współdziałanie i nadzorowanie realizacji zadań,
 11. prowadzenie spraw z zakresu transportu publicznego,
 12. prowadzenie ewidencji obiektów innych świadczących usługi hotelarskie, gastronomiczne w tym gospodarstw agroturystycznych,
 13. prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków i cmentarzy,
 14. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku,
 15. wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych oraz innych zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw,
 16. opieka nad dobrami kultury, miejscami pamięci, pomnikami, tablicami i  grobownictwem wojennym,
 17. współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, turystyki i związkami sportowymi oraz opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
 18. realizowanie przepisów dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Zagórów.
 19. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami.
 20. przygotowywanie informacji dotyczących wymiaru i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 21. przyjmowanie deklaracji mieszkańców dotyczących wysokości opłat za wywóz odpadów.
 22. przygotowywanie aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, w szczególności projektów uchwał i zarządzeń.
 23. prowadzenie programu GOK+, a w szczególności prowadzenie rejestrów:
  1. osób,
  2. nieruchomości,
  3. deklaracji,
  4. zmian,
  5. przedsiębiorców,
  6. ilości i asortymentu odbieranych odpadów (monitoring).

 24. sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw objętych gospodarką odpadami,

25. prowadzenie spraw zw. z windykacja należności z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych w programie WIP +,

26. prowadzenie spraw zw. z realizacją programów samorządowych dla jednostek pomocniczych gminy.