Ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne

 
 
Eliza Adamiak - Inspektor ds. ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego
tel. (63) 274-88-08; email: e.adamiak@zagorow.pl
_____________________________________________________________________
 

Do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego należy  w szczególności:

1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy bądź jej odmowie oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,

2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź jej odmowie oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,

3. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami,

4. przygotowywanie aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, w szczególności projektów uchwał i zarządzeń,

5. prowadzenie rejestrów związanych z gospodarką odpadami, a w szczególności:

1)     osób,

2)     nieruchomości,

3)     deklaracji,

4)     zmian,

5)     przedsiębiorców,

6)     ilości i asortymentu odbieranych odpadów (monitoring),

6. zamieszczanie informacji o środowisku w publicznych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

7. prowadzenie spraw wynikających z programu dotyczącego usuwania i unieszkodliwiania azbestu.

8. przygotowywanie materiałów wyjściowych do planów zagospodarowania przestrzennego  Gminy a w szczególności:

1)  analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

2) ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywanie  wieloletnich programów ich sporządzania,

3) ocena aktualności studium i planów miejscowych,

 4) przygotowywanie uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego,

 5) ewidencjonowanie wniosków dotyczących zmian obowiązujących planów,

6) dokonywanie analizy zasadności zgłoszonych wniosków o zmianę ustaleń planów  miejscowych,

7) sporządzanie ogłoszeń i obwieszczeń oraz ich publikowanie,

8) nadzorowanie prawidłowości realizacji procedury formalno – prawnej związanej z  opracowywaniem planów miejscowych, uzgadnianie i opiniowanie projektów planów i studium,

 9) wykładanie projektu planu i prognozy do publicznego wglądu,

10) przedstawianie wojewodzie dokumentacji planistycznej w celu oceny zgodności  z przepisami prawnymi i wymogami publikacji,

11) udostępnianie studiów i planów miejscowych do wglądu,

12) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego,

13) wydawanie postanowień w sprawie odmowy lub wydania zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określonych działek,

10.  prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

11.  prowadzenie programu GOK+, a w szczególności prowadzenie rejestrów:

1)     osób,

2)     nieruchomości,

3)     deklaracji,

4)     zmian,

5)     przedsiębiorców,

6)     ilości i asortymentu odbieranych odpadów (monitoring).

12. sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw objętych gospodarką odpadami

13. bieżące uzupełnianie danych o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzjach celu publicznego i warunkach zabudowy w Systemie Informacji Przestrzennej.

14. prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, wydawanie zaświadczeń o wpisie, zmianie,  wykreśleniu z ewidencji działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów  komunalnych.

15. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagórów.