Podatki i Opłaty

Podatki i opłaty

 

Jolanta Brzęcka - Inspektor ds. podatków i opłat
Małgorzata Deręgowska -Inspektor ds. podatków i opłat
Krystyna Jakubowska  - specjalista ds. podatków i opłat
 
tel. (63) 274 - 88 - 06
 ____________________________________________________________________
 

 

Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. podatków i opłat należy prowadzenie spraw związanych z realizacją wszystkich dochodów Gminy, wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 3. zakładanie i prowadzenie rejestru przypisów i odpisów,
 4. dokonywanie wymiaru poszczególnych należności wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego dla indywidualnych gospodarstw rolnych, założenie i prowadzenie rejestru wymiarowego dla tej grupy podatników,
 5. załatwianie odwołań oraz podań o ulgi, obniżki, umorzenia z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych i prawnych,
 6. przygotowywanie projektów aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 7. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
 8. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 9. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 10. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
 11. wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej,
 12. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 13. załatwianie spraw związanych z udzielaniem informacji i wyjaśnień dotyczących ubezpieczeń społecznych rolników i członków ich rodzin,
 14. prowadzenie ewidencji i windykacji opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochodów z dzierżawy, wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, reklam, zajęcia pasa drogowego i innych opłat,
 15. pobieranie podatku od środków transportowych,
 16. prowadzenie spraw związanych z aktualizacją gospodarstw rolnych,
 17. sporządzanie list wyborczych do wyborów do izb rolniczych.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w

 

2011 rok

 

2012 rok

 

2013 rok

 

2014 rok

 

2015 rok

 

2016 rok

 

2017 rok

 

2018 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

 

2011 rok

 

2012 rok

 

2013 rok

 

2014 rok

 

2015 rok

 

2016 rok

 

2017 rok

 

2018 rok

 

Podatek od środków transportowych

 
 
 
Deklaracja na podatek od środków transportowych - pobierz
 
Załącznik do deklaracji DT-1 - pobierz
 

Podatek akcyzowy

 
 
 Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - pobierz

Podatek od nieruchomości

 
 
Deklaracja na podatek od nieruchomośc - pobierz
 
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - pobierz
 
 

Podatek rolny

 
Informacja w sprawie podatku rolnego - pobierz
 
Deklaracja na podatek rolny - pobierz
 
 
 
 

Podatek leśny

 
 
Deklaracja na podatek leśny - pobierz
 
Informacja w sprawie podatku leśnego - pobierz