Płace i Ubezpieczenia

PŁACE I UBEZPIECZENIA

 
Maria Parus - Durczak - inspektor ds. płac i ubezpieczeń
tel. (63) 274 88 40
 
_________________________________________________________
 
    

Do zadań stanowisk ds. płac i ubezpieczeń  należą sprawy dotyczące planowania, realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, dodatków do wynagrodzeń, nagród, kosztów podróży, ekwiwalentów przysługujących pracownikom, a w szczególności :

1.     sporządzanie list płac,

2.     kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

3.     prowadzenie kart wynagrodzeń,

4.     obsługa programów komputerowych PŁACE  i PŁATNIK,

5.    prowadzenie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

6.     prowadzenie spraw grupowego ubezpieczenia pracowników typu „P”,

7.    naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jego ewidencjonowanie i rozliczanie, wystawianie PIT,

8.     archiwizowanie danych na nośnikach informatycznych.,

9.     Wykonywanie zadań Pełnomocnika  do spraw Ochrony Informacji Niejawnych a w szczególności:

1)     kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania tych przepisów w Urzędzie,

2)     szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych

3)    opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne”

4)    przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Burmistrza Gminy wobec kandydatów na stanowiska z dostępem do informacji oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub „poufne”

5)  przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,

6)   przypadku, gdy w odniesieniu do osoby której wydano poświadczenie bezpieczeństwa zostaną ujawnione nowe fakty wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego,

7)   prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

8)   współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli z właściwymi służbami państwowymi.

 

10. wykonywanie czynności oraz podejmowanie działań, środków technicznych   i organizacyjnych  zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych,

11. zabezpieczanie danych osobowych  przed ich udostępnianiem osobom  nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem  z naruszaniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem   lub zniszczeniem,

12. podejmowanie odpowiednich działań w wypadku wykrycia naruszeń w   systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia.