Obsługa finansowa - Kasjer

 

Obsługa finansowa - Kasjer

 

Aurelia Świątek - inspektor ds. obsługi finansowej
tel. (63) 274 - 88 - 19
 ____________________________________________________________________
 

 

Do zadań stanowiska ds. obsługi finansowej – kasjer należy:

1. sprawowanie obsługi kasowej Urzędu a w szczególności:

1)     podejmowanie gotówki z rachunku bankowego na zlecenie Skarbnika,

2)     dokonywanie wypłat z tytułu wynagrodzeń i należności za roboty, usługi oraz z tytułu zakupu środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,

3)     prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat w postaci raportów kasowych,

2. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania – czeków gotówkowych, kwitariuszy i ich rozliczanie,

3. prowadzenie obsługi kasowej gminnych jednostek organizacyjnych,

4. prowadzenie obsługi finansowo – merytorycznej Zarządu Gminnego i jednostek OSP,

5. sporządzanie rocznych PIT – R o wypłaconych podatnikom kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w Urzędzie Miejskim,

6. przygotowywanie dokumentów finansowo – księgowych do archiwizacji,

7. prowadzenie ewidencji zakupionego paliwa,               

8. prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych zawieranych przez Gminę,

9. prowadzenie rejestru wpływających rachunków i faktur,

10. prowadzenie spraw związanych z windykacją należności z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, a w szczególności:

1)     przejęcie przypisów i odpisów,

2)     rejestracja wpłat i realizacja zwrotów nadpłat,

3)     umorzenia, rozłożenia na raty,

4)     upomnienia,

5)     tytuły wykonawcze,

6)     sprawozdawczość.

11. Wykonywanie zastępstwa w zakresie obsługi spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk na terenie miasta