Księgowość

KSIĘGOWOŚĆ

 
 
Anna Sakowska - Skarbnik Gminy Zagórów
Iwona Ignaszak - Główna księgowa w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Katarzyna Wróblewska  - Inspektor ds. księgowości
tel. (63) 274 - 88 - 17
 ____________________________________________________________________
 
 

Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. księgowości należy: 

 

1.   przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,

2.   opracowywanie:

1)     projektu budżetu,

2)     przychodów i rozchodów budżetowych

3.   analiza planów finansowych  prowadzonych przez gminę jednostek  budżetowych,

4.   realizacja zadań w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz podejmowanie działań zmierzających do ich prawidłowej realizacji,

5.   nicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów budżetowych,

6.   udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

7.   zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu oraz jednostek  organizacyjnych gminy,

8.   prowadzenie rachunkowości budżetowej i funduszy celowych,

9.   uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów   budżetu Gminy,

10. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków zakresu sprawozdawczości,

11. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

12. prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego,

13. prowadzenie ksiąg rachunkowych,

14. rozliczanie inwentaryzacji,

15. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

16. przygotowywanie sprawozdań finansowych,

17. obsługa finansowa funduszy i innych zobowiązań wynikających  z pozyskania tych środków od Unii Europejskiej,

18. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

19. obsługa finansowo-merytoryczna Zarządu Gminnego i jednostek OSP,

20. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

21. archiwizowanie danych na nośnikach informatycznych,

22.przyjmowanie bilansów jednostkowych od wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i sporządzanie bilansów zbiorczych,

23. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu miasta Zagórowa,

24. prowadzenie spraw związanych  z lokowaniem wolnych środków pieniężnych w różnych bankach,

25. przygotowywanie opracowań i analiz dla potrzeb kierownictwa gminy,

26. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu prowadzonych spraw,

27. udzielanie pomocy w sporządzaniu sprawozdawczości statystycznej innym stanowiskom pracy  w zakresie danych dotyczących prowadzonych spraw.