Księgowość

KSIĘGOWOŚĆ

 
Iwona Ignaszak  - skarbnik
Katarzyna Wróblewska  - Inspektor ds. księgowości
Milena Łaszkiewicz - pomoc administracyjna
tel. (63) 274 - 88 - 17
 ____________________________________________________________________
 
 

Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

1. wykonywanie obowiązków powierzonych przez Burmistrza w zakresie:

1)     rachunkowości Urzędu, określonych w ustawie o rachunkowości,

2)     gospodarki finansowej Urzędu, określonych w ustawie o finansach publicznych;

2. organizowanie prac dotyczących sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania  i kontrolowania dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych oraz prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, z operacji finansowych, finansowej;

3. wykonywanie obowiązków powierzonych przez Burmistrza w zakresie gospodarki finansowej Urzędu:

1)     wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu i uchwalonym harmonogramem realizacji dochodów i wydatków,

2)     przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

3)     zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

4)     organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z inwentaryzacją mienia,

4. opiniowanie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury, m.in.: w zakresie środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

5. dokonywanie okresowo inwentaryzacji kasy - środków pieniężnych oraz druków ścisłego zarachowania w kasie Urzędu,

6. kontrolowanie sposobu przeprowadzania inwentaryzacji drogą potwierdzenia stanu aktywów oraz porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników oraz zatwierdzanie jej wyników,

7. bieżące prowadzenie rejestru zakupu związanego z odliczaniem podatku od towarów  i usług VAT bezpośrednio oraz rejestru zakupu do odliczania podatku VAT tzw. prewspółczynnikiem i strukturą oraz sprawdzanie prawidłowości i terminowości sporządzania deklaracji VAT dla Urzędu,

8. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej,

1)     wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,

2)      wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego Urzędu oraz jego zmian,

3)     następnej kontroli operacji gospodarczych Urzędu, stanowiących przedmiot księgowań,

9. współpraca ze Skarbnikiem przy opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości,  a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowo-finansowych oraz zasad prowadzenia i rozliczania inwestycji.

 

Do zadań stanowiska ds. księgowości należy:

1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,

2. opracowywanie:

1)     projektu budżetu,

2)     przychodów i rozchodów budżetowych,

3. analiza planów finansowych prowadzonych przez Gminę jednostek budżetowych,

4. realizacja zadań w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz podejmowanie działań zmierzających do ich prawidłowej realizacji,5. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów budżetowych,

6. udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

7. zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu oraz jednostek  organizacyjnych Gminy,

8. prowadzenie rachunkowości budżetowej i funduszy celowych,

9. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

10. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

11. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

12. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

13. prowadzenie ksiąg rachunkowych,

14. rozliczanie inwentaryzacji,

15. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

16. przygotowywanie sprawozdań finansowych,

17. obsługa finansowa funduszy i innych zobowiązań wynikających z pozyskania tych środków od Unii Europejskiej,

18. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

19. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

20. przyjmowanie bilansów jednostkowych od wszystkich jednostek organizacyjnych gminy  i sporządzanie bilansów zbiorczych,

21. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu miasta Zagórowa,

22. prowadzenie spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych w różnych bankach,

23. przygotowywanie opracowań i analiz dla potrzeb kierownictwa gminy,

24. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu prowadzonych spraw,

25. udzielanie pomocy w sporządzaniu sprawozdawczości statystycznej innym stanowiskom pracy w zakresie danych dotyczących prowadzonych spraw,

26. sporządzanie zbiorczego zestawienia VAT,

27. sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT,

28. przekazywanie środków z tytułu naliczonego podatku do Urzędu Skarbowego,

29. generowanie łącznego pliku kontrolnego,

30. przygotowywanie dokumentów finansowo- księgowych do archiwizacji.