Kadry

KADRY

 
Joanna Kempińska - inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych
(63) 274 - 88 - 01
 ______________________________________________________
 
 
          Do zadań stanowiska ds. kadr należy prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
 
1)    prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
2)    przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
3)    zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,
4)    przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
5)    zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
6)    przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy ,
7)    ewidencja czasu pracy pracowników,
8)    kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,
9)    prowadzenie archiwum Urzędu,
10) okresowa analiza stanu bhp,
11) stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
12) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
13) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
14) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji   
     dotyczących bhp,
      15) rejestracja , kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących 
      wypadków przy pracy , chorób zawodowych oraz wyników badań 
      środowiska pracy,
16) udział w dochodzeniach wypadkowych,
17) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,
18) organizacja szkoleń bhp i badań okresowych pracowników,
19) obsługa programu komputerowego KADRY.