Gospodarka Mieszkaniowa, Inwestycje, Remonty

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 
Karol Wiśniewski - inspektor  ds. mieszkaniowych
tel. (63) 274-88-09
 
 ___________________________________________________
 

Do zadań stanowiska ds. gospodarki  mieszkaniowej należą sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, a w szczególności dotyczące:

1.   administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,

2.  przygotowywanie propozycji stawek czynszu za lokale mieszkalne  i użytkowe i prowadzenie spraw

3.   wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych,

4.   wyrażenie zgody na przebudowę lokalu,

5.   zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego na użytkowy i odwrotnie,

6.  nadzór i dokonywanie ocen utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy we właściwym stanie technicznym i sanitarno – porządkowym,

7.   koordynacja działalności służb gospodarki komunalnej w zakresie eksploatacji i remontów mieszkaniowego zasobu gminy,

8.   prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia komunalnego gminy,

9.   przyznawanie, kontrola wykorzystywania i prowadzenie ewidencji dodatków mieszkaniowych,

10. załatwianie odwołań w sprawach dodatków mieszkaniowych,

11. przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych  oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

12. współpraca z Zarządami i Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych

13. egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,

14. prowadzenie spraw związanych ze stawkami czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,

15. prowadzenie spraw z zakresu inwestycji własnych i  remontów kapitalnych gminy dotyczących:

1)    budynków komunalnych,

2)     szkół i przedszkoli,

3)     obiektów kultury, sportu i zdrowia

4)     odnowy wsi,

16. przygotowywanie i opracowywanie wniosków o dofinansowanie

projektów do instytucji zarządzających funduszami europejskimi

17. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej:

1)   prowadzenie ewidencji parków, skwerów, lasów komunalnych,

2)   nadzór nad istniejącymi i urządzanie nowych terenów zieleni miejskiej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

3)   zagospodarowanie terenów nie przeznaczonych pod zabudowę poprzez nasadzanie na nich roślinności dostosowanej do otoczenia,,

18. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji (z wyłączeniem kompetencji wojewody)

1)   na wytwarzanie odpadów oraz zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, także przyjmowanie informacji o wywarzanych odpadach,

2)   na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku  lub unieszkodliwiania odpadów,

3)   nakazujących usunięcie  odpadów z miejsc nie przeznaczonych  do ich składowania,

19. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne,

20. prowadzenie spraw wynikających z programu dotyczącego usuwania  i unieszkodliwiania azbestu.